Zverejnenie schémy pomoci k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu

Dňa 13. septembra 2011 nadobudla platnosť a účinnosť Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu. Schéma určuje rámec podpory k pripravovanej výzve zameranej na projekty súvisiace s nákupom inovatívnych technológií, ktoré umožnia podnikateľom zamestnať príslušníkov rómskej komunity.


Schéma bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 176/2011 vydanom dňa 13.09.2011, kapitola Štátna pomoc a iné programy podpory pod značkou záznamu G000009.

 

Dokument Schémy štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu .doc

 

Schéma určuje rámec pomoci k pripravovanej Výzve OP KaHR pre Podopatrenie 1.1.1. Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu s plánovaným termínom vyhlásenia v septembri alebo októbri.

Podmienkou zapojenia sa podnikateľov do výzvy je uzatvorenie partnerskej zmluvy s obcou, ktorá zahrnie konkrétny podnikateľský zámer do svojej žiadosti na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory v rámci Lokálnej stratégie komplexného prístupu.

 

Podrobnejšie informácie