Zverejnenie dodatku č. 2 k Schéme na podporu medzinárodnej spolupráce

 

Dňa 25. januára 2012 nadobudol platnosť a účinnosť  Dodatok č. 2 k Schéme na podporu medzinárodnej spolupráce (schéma pomoci de minimis), DM – 5/2008, zverejnením v Obchodnom vestníku č. 17/2012 vydanom dňa 25.01.2012, kapitola Štátna pomoc a iné programy podpory pod značkou záznamu G000003.

 

https://portal.justice.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Stiahnut.aspx?IdOvSubor=8013

Schéma na podporu medzinárodnej spolupráce (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 2, DM – 5/2008