Vrátiť sa na normálnu verziu

Zákon o poskytovaní dotácií nadobúda účinnosť 1. júla

Po parlamente, ktorý 1. júna 2011 schválil zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR č. 181/2011 Z.z., ho odobril aj prezident SR. Účinný je od 1. júla 2011. Výška príspevku na kotly na biomasu a na slnečné kolektory zostáva rovnaká, menia sa však niektoré podmienky.

Žiadosti o dotácie na kolektory a kotly na biomasu budú posudzované na základe kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí, ktorú zverejní Ministerstvo hospodárstva SR.

 

Výška dotácie je stanovená nasledovne:

  • 200 € za 1 m² nainštalovaných slnečných kolektorov v rodinnom dome, najviac však v rozsahu do 8 m² plochy kolektora
  • 100 € za 1 m² nainštalovaných slnečných kolektorov v bytovom dome, dotovaná plocha je najviac 3 m² na každý byt
  • 30 % z kúpnej ceny nainštalovaného kotla na biomasu v rodinnom dome, najviac však 1 000 €

 

Tie žiadosti, ktoré boli predložené pred 1. júlom 2011, ale neboli posúdené odbornou komisiou, sa budú posudzovať podľa nového zákona. Musia obsahovať aj potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, ktoré nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.

 

Ďalšou zmenou je i to, že dotácia na kolektory v rodinných domoch sa bude poskytovať len do rozsahu max. 8 m2 nainštalovaných slnečných kolektorov.

 

Lehota, do kedy je potrebné žiadosť predložiť, zostáva nezmenená. Je potrebné tak urobiť do 6 mesiacov od ukončenia inštalácie kotla na biomasu alebo inštalácie slnečných kolektorov. Technické kritériá, ktorá musia dotované zariadenia spĺňať, budú špecifikované vo výzve na predkladanie žiadostí, ktorú pripravuje Ministerstvo hospodárstva SR.

 

Úplné znenie zákona o poskytovaní dotácií č. 181/2011 Z.z. (.pdf)

 

Pre rok 2011 vyčlenilo ministerstvo hospodárstva na dotácie na kotly a kolektory sumu 2 675 200 €. Do 31. mája 2011 zaregistrovala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyše 1150 nových žiadostí s celkovou požadovanou sumou presahujúcou 1,1 milióna €.

 

Žiadatelia o dotáciu, podobne ako ďalší záujemcovia o informácie o úsporách energie a obnoviteľných zdrojoch energie, môžu využiť bezplatné energetické poradenstvo, ktoré SIEA poskytuje v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.

 

Podrobnejšie informácie o dotáciách na kotly a slnečné kolektory