Vrátiť sa na normálnu verziu

Aktualizačná odborná príprava pre energetických audítorov

Na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva č. 31/2014 z 15. decembra 2014 vykonáva Slovenská inovačná a energetická agentúra aktualizačnú odbornú prípravu pre energetických audítorov, zapísaných v zozname energetických audítorov podľa § 12 ods. 1 zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Záujem o účasť na najbližšej aktualizačnej odbornej príprave môžete prejaviť zaslaním vyplneného a podpísaného formulára žiadosti na adresu olmv@siea.gov.sk

Po vyhlásení najbližšieho termínu konania aktualizačnej odbornej prípravy zašle SIEA informácie o mieste a čase konania odborne spôsobilej osobe elektronicky.

 

Najmenej sedem dní pred určeným termínom konania aktualizácie však musíte doručiť podpísaný originál žiadosti na adresu:

Odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Švermova 43

974 04 Banská Bystrica

 

Účasť na aktualizačnej odbornej príprave je bezplatná. Podmienkou účasti je zápis v zozname energetických audítorov podľa § 12 ods. 1 zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie o aktualizačnej odbornej príprave si môžete vyžiadať elektronicky na adrese olmv@siea.gov.sk alebo telefonicky na čísle +421 908 735 674.

Aktuálny termín konania:

Momentálne nie je aktuálny žiadny termín konania.

Staršie termíny konania:

24. – 25. októbra 2023

22. – 23. novembra 2022

23. novembra 2021

16. – 22. novembra 2020

3. decembra 2019

8. novembra 2018

29. novembra 2017

12. decembra 2016

9. – 10. novembra 2015

9. – 10. decembra 2014

10. decembra 2013

21. septembra 2012