Vrátiť sa na normálnu verziu

Vyzvanie na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam III

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje dňa 14.3.2022 Vyzvanie na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam III

Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Kód vyzvania: OPKZP-PO4-SC411-2022-NP10

Dátum vyhlásenia: 14.03.2022

 

Podrobnejšie informácie o národnom projekte sú zverejnené na webovom sídle www.op-kzp.sk