Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (SO) oznamuje, že dňa 29.09.2017 bola zverejnená 30. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (žiadostí o NFP) zo zdrojov tohto operačného programu v rámci Špecifického cieľa 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch.


Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 40 000 000 EUR.

 

Vyhlásená výzva je zameraná na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.

 

Forma výzvy je otvorená, čím riadiaci orgán vytvára priestor pre priebežné predkladanie žiadostí o NFP. Tým umožňuje žiadateľom zabezpečiť kvalitnú prípravu projektu, a teda minimalizovať riziko neschválenia projektu z dôvodu formálnych nedostatkov. Možnosť predkladania žiadostí o NFP nie je limitovaná konkrétnym termínom uzavretia výzvy, ale iba vyčerpaním alokácie určenej pre výzvu. Informácia k uzavretiu výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

 

Podrobné informácie a samotná výzva sú zverejnené na stránke OP KŽP : www.op-kzp.sk