Výzva zameraná na podporu MSP v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji (kód OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07).


Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty v oblasti kreatívneho priemyslu zamerané na uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh a/alebo na inováciu produkčného procesu. Oprávnené sú projekty realizované na území Bratislavského kraja. V rámci výzvy môžu byť podporené mikro-, malé a stredné podniky, ktoré majú v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu minimálne po dobu 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dňu predloženia ŽoNFP a zároveň ku dňu predloženia ŽoNFP disponujú minimálne jednou schválenou účtovnou závierkou za účtovné obdobie v trvaní 12 mesiacov. Oprávnenou činnosťou je nákup nového dlhodobého majetku využívaného pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu žiadateľa, resp. pri inovácii produkčného procesu. Súčasne s uvedenou činnosťou môžu byť predmetom projektu aj zavádzanie nástrojov elektronického podnikania, marketingové aktivity v oblasti kreatívneho priemyslu a zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľov a ich zamestnancov v oblasti kreatívneho priemyslu (s výnimkou legislatívou požadovaných školení ako napr. školenie BOZP).

 

K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 4 000 000 EUR.

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 28. 04. 2017

Typ výzvy: otvorená

 

Všetky podrobné informácie a kompletnú dokumetáciu k výzve nájdete na webovom sídle: www.opvai.sk