Výzva zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo dňa 20.12.2018 Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21.

 

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na zavádzanie inteligentných riešení na existujúce technológie, ako aj obstaranie nových technológií potrebných pre implementáciu inteligentných riešení a vytvorenie inteligentne riadených, vzájomne prepojených autonómnych systémov.Výzva svojím zameraním podporuje princípy koncepcie inteligentného priemyslu 4.0 a ponúka slovenským podnikom realizovať inovatívne „smart“ investície a byť aktívnymi pri zavádzaní inteligentne riadených technológií a systémov vo svojich produkčných prevádzkach.

 

Žiadatelia môžu v rámci svojich projektov nakupovať dlhodobý majetok (stroje, prístroje, zariadenia, softvér, licencie) za účelom dosiahnutia inovácie produktov a/alebo procesov, a to prostredníctvom realizácie viacerých (minimálne 3) prvkov inteligentných riešení špecifikovaných vo výzve.Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja, pričom rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. V rámci výzvy môžu byť podporené mikro-, malé, stredné aj veľké podniky (veľký podnik musí do aktivít súvisiacich s prevádzkou projektu zapojiť MSP).

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 35 mil. EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy: 20. 12. 2018

Typ výzvy: otvorená

Úplné znenie výzvy a prílohy sú dostupné na stránke www.opvai.sk

 

Otázky súvisiace s podmienkami výzvy a žiadosťou o NFP je možné adresovať:

tel.: +421 2 58 248 451, e-mail: opvai@siea.gov.sk

v dňoch pondelok, streda, piatok v čase od 9.00-12.00

utorok v čase od 9.00-12.00 a od 13.00 -15.00