Výzva na zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike


Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 23. marca 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST


Prioritná os 2 – Energetika

Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Kód výzvy: KaHR-21SP-1202

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP: 25. júna 2012.

Celkové alokované prostriedky: 34 000 000 €

Bližšie informácie o výzve KaHR-21SP-1202

 

Výzva KaHR-21SP-1201 bola zrušená

Pôvodne plánované semináre v Košiciach, Banskej Bystrici a v Žiline sa neuskutočnia.

 

Podrobnejšie informácie k zrušeniu seminárov