Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre špecifický cieľ 4.4.1

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila dňa 17.7.2018 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov .


pre Prioritnú os 4
Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

 

pre Investičnú prioritu 4.4
Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy

 

pre Špecifický cieľ 4.4.1
Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území

 

Typ výzvy : otvorená

 

Podrobnejšie informácie nájdete na webovom sídle www.op-kzp.sk