Výzva na výber odborných hodnotiteľov k špecifickému cieľu 4.3.1

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila dňa 18.10.2017  Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

pre Prioritnú os 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

pre Investičnú prioritu 3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania

pre Špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

 

Podrobné informácie sú zverejnené na webovom sídle www.op-kzp.sk