Výzva na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko 2021 – 2027 vyhlásila dňa 14.12.2023 výzvu na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam, ktorá je zameraná na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

 

Program: Program Slovensko

Priorita: Energetická efektívnosť a dekarbonizácia

Opatrenie/Špecifický cieľ: RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR) – menej rozvinuté

Kód výzvy: PSK-SIEA-001-2023-NP-EFRR

Dátum vyhlásenia: 14.12.2023

Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Kompletné znenie výzvy PSK-SIEA-001-2023-NP-EFRR