Výzva na predloženie národného projektu Rozšírenie informačného systému energetickej efektívnosti pre potreby krajských energetických centier a regionálnych centier udržateľnej energetiky

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko 2021 – 2027 vyhlásila dňa 22.12.2023 výzvu na predloženie národného projektu Rozšírenie informačného systému energetickej efektívnosti pre potreby krajských energetických centier a regionálnych centier udržateľnej energetiky

Program: Program Slovensko

Priorita: Energetická efektívnosť a dekarbonizácia

Špecifický cieľ: RSO 2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov

Opatrenie: 2.1.3 Podpora rozvoja regionálnej a lokálnej energetiky

Kód výzvy: PSK-SIEA-004-2023-NP-EFRR

Dátum vyhlásenia: 22.12.2023

 

Kompletné znenie výzvy PSK-SIEA-004-2023-NP-EFRR