Výzva na predkladanie projektov v rámci komunitárneho programu Inteligentná energia – Európa

Európska komisia zverejnila 18. 1. 2011 výzvu na predkladanie projektov v rámci komunitárneho programu Inteligentná energia – Európa (IEE) na rok 2011. Uzávierka výzvy bude vo štvrtok 12. mája 2011 o 17. h (SEČ).

Z programu IEE sú podporované medzinárodné projekty neinvestičného charakteru do výšky 75 % oprávnených nákladov v nasledovných podprogramoch

 • SAVE – Energetická efektívnosť (rozpočet 12 mil. €)
 • ALTENER – Obnoviteľné zdroje energie (rozpočet 16 mil. €)
 • STEER – Energia využívaná v doprave (rozpočet 12 mil. €)
 • INTEGRATED – Integrované iniciatívy (rozpočet 27 mil. €) ako napr. mobilizácia lokálnych investícií do energetiky, energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie v budovách

Na podporu medzinárodných projektov je v rámci programu IEE v roku 2011vyčlenených 67 mil. €. Rozpočet na jeden projekt sa pohybuje obyčajne v rozmedzí 0,5 – 2,5 mil. €.

Na medzinárodnom projekte sa musia zúčastniť minimálne 3 organizácie (súkromné alebo verejné) z troch rôznych oprávnených krajín (členské štáty EÚ, Chorvátsko, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko).

Bližšie informácie sú k dispozícii na http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/call_library_en.htm

Oblasti podporovaných činností v roku 2011

SAVE – Energetická efektívnosť
Energeticky efektívne produkty

Podporované budú činnosti zamerané na:

 • Zvyšovanie podielu trhu udržateľných a energeticky efektívnych produktov alebo
 • Podpora tzv. „zeleného“ (ekologicky prijateľného) verejného obstarávania alebo
 • Kontrola súladu s EU legislatívou (dohľad nad trhom)
Priemyselná excelentnosť v energetike

Podporované budú činnosti zamerané na:

 • Dosahovanie úspor v špecifických odvetviach (vrátane energeticky náročných odvetví)
 • Ustanovenie medzirezortných schém (napr. audit, alebo finančné schémy pre SMEs; schéma využitia odpadového tepla)
STEER – Využívanie energie v doprave
Energeticky efektívna doprava

Podporované budú činnosti zamerané na:

 • Podpora realizácie plánov udržateľnej mestskej mobility alebo
 • Zvyšovanie energetickej efektívnosti v distribúcii tovaru v mestských oblastiach alebo
 • Ekologické cestovanie vo voľnom čase
Ekologicky čisté a energeticky efektívne vozidlá

Podporované budú činnosti zamerané na:

 • Pomoc prevádzkovateľom vozidiel a úradom pri implementácii Smernice „Ekologicky čisté vozidlo“ alebo
 • Metódy adresované špecifickým otázkam, týkajúcich sa bezpečnosti alebo eko-jazdy čistých a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy
ALTENER – Obnoviteľné energetické zdroje
Elektrina z obnoviteľných zdrojov energie
 • Otázky distribučnej sústavy: „Infraštruktúrny balik“ Offshore, povoľovacie procesy, skladovanie elektrickej energie.
 • Spoločenská akceptácia: analýzy, informácie o dopadoch nových zdrojoch OZE a rozširovanie distribučnej siete.
 • Zjednodušenie postupov : podpora a školenie pre schvaľujúcich úradníkov, zníženie časových strát.
 • Strategické iniciatívy: analýzy, plánovanie, zefektívnenie trhových rámcov (napr. flexibilný mechanizmus).
Vykurovanie a chladenie z obnoviteľných zdrojov
 • Biomasa, tepelné čerpadlá a solárna energia v existujúcich budovách : motivácia verejných inštitúcií, ostatných vlastníkov budov.
 • Diaľkové vykurovanie a chladenie s obnoviteľnými zdrojmi energie: Inteligentné siete, motivácia projektantov a stavebníkov.
 • Strategické iniciatívy: podporné schémy, certifikácie o pôvode, povoľovacie postupy, enviromentálne dopady a spoločenská akceptácia.
Bioenergia
 • Pevná biomasa: mobilizácia zainteresovaných strán k zvýšeniu zásobovania z poľnohospodárskych prebytkov/zostatkov a odpadu.
 • Kvapalné biopalivá : trvalo udržateľné dodávateľské reťazce z nezemných biopalív (napr. odpadový kuchynský olej, zostatky).
 • Bioplyn: z odpadu a poľnohospodárskych zostatkov na vykurovanie, pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla, pripájanie do plynárenskej siete a/alebo doprava paliva.
 • Strategické iniciatívy: bio-energetické politiky a plánovanie, so zameraním na trvalú udržateľnosť.
INTEGRATED – Integračné iniciatívy
Energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje v budovách

Prioritou sú budovy s takmer nulovou spotrebou energie s činnosťami zameranými na:

 • podporovanie integrovaného energetického projektu alebo
 • propagáciu novátorov v oblasti hore uvedených budov budov alebo
 • zvýšenie úprav existujúcich budov na budovy so skoro nulovou spotrebou energie alebo
 • pomáhať verejnému sektoru s uvedením príkladu alebo
 • zamerať sa na aktiváciu priemyslu.
Schopnosť riadiť miestnu energetiku
 • Politika udržateľnej energie: budovanie vedomostných kapacít medzi skúsenými miestnymi orgánmi a „učiacimi sa“ miestnymi orgánmi, implementácia akčných plánov miestneho energetického rozvoja.
 • Spolupráca medzi verejnými orgánmi a energetickými podnikmi pri výmene energetických údajov za účelom rozvoja a implementácie akčného plánu miestneho energetického rozvoja.
Mobilizácia investovania do energetiky
 • Technická Asistencia pre orgány verejnej správy v energetickej efektívnosti a/alebo projektoch obnoviteľnej energie (identifikované v ich SEAP), pre zabezpečenie bankových pôžičiek a/ alebo EU grantov (napr. z kohéznych, alebo štrukturálnych fondov).

Špeciálne podmienky:

– Žiadatelia sú z radov miestnych alebo regionálnych orgánov verejnej správy (obec, mesto, provincia, región), alebo iných verejnoprávnych inštitúcií so sídlom v jednej krajine.

– Žiadatelia sa musia zaviazať k zníženým hodnotám CO2.

– Žiadatelia musia predložiť technické podrobnosti a náklady ich navrhovanej technickej asistencie a ich investícií.

– Investičné náklady musia byť minimálne 15-násobne vyššie ako náklady na technickú asistenciu.

– Minimálne investície 6 mil. EUR. Do 36 mesiacov od podpísania.

Iniciatíva v oblasti vzdelávania a kvalifikácie pracovných síl v stavebníctve
 • Kontinuálne vzdelávanie: školenia a kurzy o energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojoch v budovách pre remeselníkov a ostatných robotníkov na stavenisku.
 • Pilier 1 (Výzva 2011): Národné kvalifikačné platformy a cestovné mapy: odsúhlasené potreby, priority, opatrenia, akreditačné schémy, atď. Jeden návrh za jednu krajinu, podaný tímom nezávislých právnych subjektov so sídlom v rovnakej krajine.
 • Osobitné pravidlá, formuláre žiadostí a termín podania (15.6.2011).
 • Pilier 2 (Výzva 2012): Kvalifikačné schémy. Výzva k predkladaniu návrhov na projekty bude vyhlásená v budúcom roku, na základe stanovenej národnej cestovnej mapy.