Výzva na predkladanie projektov súvisiacich s účasťou výrobcov na veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 24. februára 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre:

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery

Podopatrenie 1.1.3 – Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách.

Termín predkladania žiadostí je do 24. mája 2012.

Bližšie informácie sú zverejnené na:

/siea.sk/aktualne-vyzvy/vyzva-kahr-113dm-1201/

http://www.mhsr.sk/9101-menu/137768s