Výzva na predkladanie projektov súvisiacich s podporou inovácií prostredníctvom projektov zameraných na výskum a vývoj

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 31.8.2012 výzvu KaHR-13SP-1201 na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre :

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.3.-Podpora inovačných aktivít v podnikoch

Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.

Termín predkladania žiadostí je do 29.novembra 2012

 

Podrobnejšie informácie k Výzve KaHR-13SP-1201