Výsledky pravidelných kontrol kotlov v roku 2010

 

Z celkového počtu 1080 kontrolovaných kotlov v roku 2010 nevyhovelo požiadavkám na účinnosť 66 zariadení. Kontrolami sa zistilo, že nevyhovujúce sú najmä zariadenia s menšími výkonmi.

 

Vyplýva to z údajov, ktoré oprávnené osoby na výkon kontroly kotlov zaslali Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre.

Pravidelnú kontrolu kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov nariaďuje Zákon č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov. Intervaly povinnej kontroly kotlov sú odstupňované podľa druhu paliva a výkonu kotlov.

Najviac nedostatkov v pomere k počtu kontrolovaných kotlov bolo v roku 2010 v rodinných a bytových domoch, ktoré si kontrolu nechali vykonať napriek tomu, že im zákon určuje termín na prvú povinnú kontrolu až neskôr. Z 86 kotlov nevyhovovalo 29. V kategórii s výkonom od 30 do 100 kW, kde prevažnú väčšinu kontrolovaných kotlov tvorili zariadenia umiestnené v bytových domoch, zo 194 kontrolovaných kotlov nevyhovovalo iba 12 kotlov. Kontrolované kotle v najvyššej kategórii s výkonom nad 100 kW boli umiestnené najmä v administratívnych budovách, obchodoch a prevádzkach služieb a nemocniciach.

 

Podrobnejšie informácie o kontrole kotlov v praxi sú uvedené v prednáške Pavla Kosu Pravidelná kontrola vykurovacích a klimatizačných systémov, ktorá odznela na seminári Monitorovanie spotreby energie – prvý krok k energetickej efektívnosti v decembri 2011.

 

Počet kontrol oprávnenými osobami v roku 2010

 

Typ budovy
20 – 30 kW >30 a < 100 kW 100 kW a viac Spolu Celkový výkon
Palivo ks ks ks ks MW
Rodinné domy ZP 35 5 0 40 1,02
Bytové domy ZP 42 128 42 212 15,47
Drevo 2 0 1 1 0,1
Administratívne budovy ZP 8 218 228 74,23
HU 1 2 2 0,23
Školy ZP 27 73 101 27,1
ČU 2 2 0,33
HU 3 3 0,87
Nemocnice ZP 6 6 2,59
Hotely ZP 50 50 24,215
Šport ZP 1 10 15 26 5,02
Obchod a služby ZP 3 79 82 35,14
Ostatné ZP 4 8 5 17 2,35
SPOLU 85 189 496 770 188,95

ZP – zemný plyn, HU – hnedé uhlie, ČU – čierne uhlie

ZDROJ: SIEA

Počet kotlov, ktoré pri kontrolách v roku 2010 nesplnili kritérium účinnosti
Parameter od od od Spolu
20 do 30 kW 30 kW  vrátane do 100 100 kV vrátane
Celkový počet kotlov [ks] 86 194 738 1018
Počet nevyhovujúcich kotlov [ks] 29 12 25 66
% z celkového počtu kotlov v kategórii 33,72 6,25 3,38 x
% z celkového počtu všetkých kotlov 2,85 1,18 2,46 6,49

ZDROJ: SIEA