Vyhlásenie novej výzvy s kódom KaHR-21DM-1401

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 24. júna 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-21DM-1401 v rámci Prioritnej osi 2 – Energetika, Opatrenia 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike. 

 

Uzávierka I. kola prijímania žiadostí o NFP je 16. septembra 2014.

 

Podrobnejšie informácie k Výzve KaHR-21DM-1401

 

Bližšie informácie nájdete aj na stránke Ministerstva hospodárstva SR:

http://www.mhsr.sk/kod-vyzvy-kahr-21dm-1401/143278s