V treťom kole Zelenej domácnostiam budú k dispozícii 4 milióny €

V treťom kole projektu Zelená domácnostiam, ktoré bude spustené 6. septembra 2016 o 12. h, sú na podporu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie vyčlenené 4 milióny €. O poukážky môžu žiadať iba domácnosti v mimobratislavských krajoch. Na inštaláciu a podanie žiadosti o preplatenie majú 3 mesiace.

Pri dvoch prvých kolách projektu domácnosti využili vyše 3 000 poukážok v hodnote 6,7 milióna €. „Evidujeme stále vysoký záujem o poukážky, čo nás teší, ale spôsob financovania projektu má svoje špecifiká a neumožňuje uvoľniť naraz vyššiu sumu pre jednotlivé kolá. Vzhľadom na celkovú sumu projektu 45 miliónov € sa domácnosti z mimobratislavských regiónov nemusia obávať, že nebudú uspokojené v ďalších už plánovaných kolách,“ uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič. Keďže je voľných prostriedkov pre tieto regióny dostatok, nasledujúce kolá budú postupne vyhlasované do roku 2018.

Väčšina poukážok z prvých dvoch kôl je už vyplatená. Posudzovanie žiadostí o preplatenie poukážok nie je uzatvorené predovšetkým v prípadoch, kde je zariadenie nainštalované v domácnosti prepojenej so zhotoviteľom alebo v domácnosti so sídlom, či prevádzkou podnikateľských subjektov. Keďže prostriedky z projektu Zelená domácnostiam sú určené pre domácnosti, je nevyhnutné overiť, či výhody podporených inštalácií nevyužívajú aj podnikateľské subjekty. K poukážkam z prvého a druhého kola je celkovo naplánovaných takmer 400 kontrol.

V súvislosti s touto kontrolnou činnosťou budú od tretieho kola zhotovitelia k žiadosti o preplatenie poukážky predkladať aj vyhlásenie o osobnom alebo majetkovom prepojení zhotoviteľa a domácnosti, kde bola vykonaná inštalácia zariadenia. Domácnosť o existencii prevádzky v rodinnom dome informuje na jednom z čestných vyhlásení. Pravdivosť týchto okolností overuje SIEA aj z dostupných registrov. Správne informácie priamo od domácností a zhotoviteľov môžu výrazne prispieť k urýchleniu posudzovania a preplácania poukážok V prípade zistenia uvedenia nepravdivých informácií, poukážka aj napriek zrealizovanej inštalácii nebude preplatená. Z uvedeného dôvodu upozorňujeme domácnosti, aby dbali na správnosť a overiteľnosť informácií uvádzaných v žiadosti o poukážku a v čestných vyhláseniach. Aktuálne všeobecné a osobitné podmienky pre 3. kolo sú dostupné na stránke www.zelenadomacnostiam.sk v časti Domácnosti – Podmienky podpory.

Vyhodnocovanie žiadostí

 

SIEA očakáva, že aj tretie, už viac ako mesiac avizované, kolo bude naplnené do 24 hodín od jeho vyhlásenia. Vyhodnocovanie doručených žiadostí o vydanie poukážky prebieha automatizovane prostredníctvom informačného systému. Podrobnosti sú uvedené v Manuáli pre domácnosti k informačnému systému Zelená domácnostiam, ktorý je k dispozícii na stránke v časti Domácnosti – Žiadosť o poukážku. SIEA môže kolo uzatvoriť aj skôr. V tejto súvislosti osobitné podmienky kola uvádzajú nové pravidlo, že ak žiadaná suma pre poukážky presiahne 1 a pol násobok alokácie daného kola, SIEA môže rozhodnúť o uzavretí kola a zastavení prijímania elektronických žiadostí.

V druhom kole podané žiadosti o poukážky výrazne presiahli indikatívnu čiastku už o 17 h.