Uzatvorenie výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC421-2019-59

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že ku dňu 31.12.2021 uzatvorila výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC421-2019-59 zameranú na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.

Po termíne 31.12.2021 nie je možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci tejto výzvy.