Usmernenie k vyplneniu a odoslaniu monitorovacej správy projektu (priebežnej a záverečnej) a následnej monitorovacej správy projektu prostredníctvom verejného portálu ITMS – aktualizované

V zmysle aktuálneho Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „Systém“) je prijímateľ povinný s účinnosťou od 1. 10. 2010 zasielať monitorovacie správy projektu (priebežné, záverečné a následné) prostredníctvom verejného portálu ITMS. Aj v nadväznosti na uvedené je nevyhnutné, aby mal každý prijímateľ vytvorené užívateľské konto na portáli ITMS. Bližšie informácie nájdete v samotnom usmernení, ktoré si môžete stiahnuť po kliknutí na odkaz.

Aktualizácia usmernenia pre prijímateľov k vypracovaniu a predkladaniu Monitorovacích správ projektu (.doc)

 

S platnosťou od 11. júna 2011 administruje výzvy spojené s podporou rozvoja malého a stredného podnikania Slovenská inovačná a energetická agentúra.