Usmernenie č. 5 k Výzve KaHR-13SP-1001

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 20. júla 2011 Usmernenie č. 5 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 13SP – 1001 (ďalej len „usmernenie“). Usmernením bol zároveň predĺžený termín predkladania projektov zameraných na priemyselný výskum a  experimentálny vývoj do 14. októbra 2011.

Cieľom Usmernenia č. 5 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je:

 

1)  upraviť termín ukončenia výzvy;
2)  spresniť definície, resp. postupy popísané v Príručke pre žiadateľa v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR-13SP-1001;
3)  upraviť postupy výkonu verejného obstarávania v nadväznosti na novelu zákona 25/2006 Z.z. – o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ;

Podrobnejšie informácie k Usmerneniu č. 5