Usmernenie č.4 k Výzve na podporu inovácií a technologického transferu – OP VaI

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydalo Usmernenie č.4 k výzve zameranej na podporu inovácií a technologického transferu s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02.

 

Cieľom Usmernenia č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 je úprava výzvy vo vzťahu k zadefinovaniu postupov písomnej komunikácie v procese konania o ŽoNFP prostredníctvom elektronických schránok v nadväznosti na zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) a Metodický výklad CKO č. 4 k elektronickému predkladaniu žiadostí o NFP a k spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 4 k výzve sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Podrobnejšie informácie nájdete  vo výzve na stránke OP VaI: www.opvai.sk