Usmernenie č.3 k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC421-2019-59

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 19.11.2021 Usmernenie č.3 k výzve zameranej na  Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch.

Cieľom Usmernenia č. 3 k 59. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je zmena termínu uzavretia 11. hodnotiaceho kola, ktoré malo byť uzavreté dňa 30.11.2021 predlžuje a termín jeho uzavretia sa stanovuje na 31.12.2021, čo zároveň predstavuje termín uzavretia výzvy.