Vrátiť sa na normálnu verziu

Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC421-2018-46

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 04.11.2019 Usmernenie č. 2 k Výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch. Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 04.11.2019. Zmenami vykonanými týmto usmernením nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Cieľom Usmernenia č. 2 k 46. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC421-2018-46  je aktualizácia výzvy a úprava podmienok poskytnutia príspevku.

Podrobné informácie k Výzve sú zverejnené na webovom sídle www.op-kzp.sk