Vrátiť sa na normálnu verziu

Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-61

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 08.02.2022 Usmernenie č.2 k výzve zameranej na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE.

Cieľom Usmernenia č. 2 k 61. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-61 je:

  1. zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu;
  2. úprava výzvy v nadväznosti na aktualizáciou Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Operačného programu Kvalita životného prostredia a ostatnej riadiacej dokumentácie s cieľom optimalizácie a vhodnejšieho nastavenia výzvy;
  3. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti dodatku č. 3 k Schéme štátnej pomoci na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie;
  4. spresnenie a doplnenie inštrukcií a opisov postupov súvisiacich s vypracovaním a predkladaním ŽoNFP;
  5. odstránenie formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.