Usmernenie č. 2 k výzve OPKZP-PO4-SC441-2019-53

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 29.6.2020 Usmernenie č. 2 k výzve zameranej na rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni – OPKZP-PO4-SC441-2019-53.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 29.6.2020.

Usmernením sa 3. hodnotiace kolo, ktoré malo byť uzavreté 30.06.2020 predlžuje a termín jeho uzavretia sa stanovuje na 31.07.2020, čo zároveň predstavuje termín uzavretia výzvy.

Zmenami vykonanými týmto usmernením nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Podrobné informácie k Výzve sú zverejnené na webovom sídle www.op-kzp.sk