Usmernenie č.2 k 36. Výzve s kódom OPKZP-PO4-SC411-2017-36

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 06.06.2018 Usmernenie č.2 k 36. výzve zameranej na Výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív.


Cieľom usmernenia je :

1. doplnenie preddefinovaného vyhlásenia prílohy č. 19 ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa;
2. zosúladenie formulára/prílohy uvedeného v rámci popisu časti Upozornenia prílohy č. 10 Príručky pre žiadateľa, na základe ktorej žiadateľ vyhlasuje, že projektová dokumentácie predložená ako príloha ŽoNFP je zhodná s projektovou dokumentáciou, ktorá bola schválená v rámci príslušného povoľovacieho konania;
3. zosúladenie prílohy č. 11 ŽoNFP – Podrobný rozpočet projektu s Príručkou pre žiadateľa;
4. spresnenie znenia podmienok poskytnutia príspevku č. 1 Právna forma a č. 22 Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis v rámci Výzvy a Príručky pre žiadateľa;
5. doplnenie spôsobu preukazovania podmienky poskytnutia príspevku č. 1 Právna forma;
6. spresnenie inštrukcií pre potenciálnych žiadateľov v súvislosti s dĺžkou trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP;
7. odstránenie zrejmých nesprávností v dokumentácii výzvy;
8. realizácia formálnych a upresňujúcich úprav dokumentácie výzvy v nadväznosti na precizovanie výzvy a úpravy uvedené vyššie.
Týmto usmernením Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Riadiaceho orgánu pre Operačný program kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) v súlade s § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

 

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením sú zverejnené na stránke www.op-kzp.sk