Usmernenie č. 2 k 19. Výzve na predkladanie žiadostí zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP”) vydalo dňa 30.03.2017 Usmernenie č. 2 k 19. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 (ďalej len „výzva”) vo vzťahu ku:


1 .Vyšpecifikovanie spôsobu preukázania splnenia požiadavky na energetickú hospodárnosť budov v súvislosti s prílohou č.10 ŽoNFP – Povolenie na realizáciu projektu v rámci Prílohy č.2 Výzvy – Príručka pre žiadateľa

 

2. Zmena termínu uzavretia aktuálneho a nasledujúcich hodnotiacich kôl

 

Podrobnejší popis vykonaných zmien, vrátane ich zdôvodnenia, je uvedený v usmernení, ktoré je zverejnené na stránke  OP KŽP: www.op-kzp.sk