Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC411-2020-63

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 12. 3. 2021 Usmernenie č. 1 k výzve zameranej na Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR, kód výzvy OPKZP-PO4-SC411-2020-63.