Usmernenie č. 1 k výzve OPKZP-PO4-SC451-2019-60

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 29.6.2020 Usmernenie č. 1 k výzve zameranej na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW.

Cieľom Usmernenia č. 1 k 60. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-60 je zmena formálnej náležitosti 60. výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-60 a to konkrétne úprava termínu uzavretia 2. hodnotiaceho kola.

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola sa stanovuje na 31.07.2020

Podrobné informácie k Výzve sú zverejnené na webovom sídle www.op-kzp.sk