Usmernenie č. 1 k Výzve KaHR-21SP-0901

Ministerstvo hospodárstva vydalo 27. januára 2010 Usmernenie č. 1 k Výzve KaHR-21SP-0901. Cieľom usmernenia je upresniť definície nachádzajúce sa v dokumentoch vydaných v rámci výzvy. Usmernenie vychádza z otázok potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok.

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

  • Príloha č.7 Zmluvy o poskytnutí NFP: Manuál informovania pre prijímateľov NFP
  • Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR-21SP-0901

Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Žiadatelia, ktorí predložili žiadosti o NFP do dňa zverejnenia tohto usmernenia, nie sú týmto usmernením viazaní.

 

Podrobnejšie informácie k Usmerneniu č. 1 k Výzve KaHR-21SP-0901.