Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-21DM-1402

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 4. novembra 2014 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP na efektívne využívanie energie, kód výzvy KaHR-21DM-1402. 


Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je:

– spresnenie definícií, resp. postupov popísaných v prílohách výzvy;


Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádza:

– Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR–21DM–1401;

– Príloha č. 4 Výzvy – Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh


Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-21DM-1402

Podrobnejšie informácie k výzve KaHR-21DM-1402