Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-21DM-1401

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 12. septembra 2014 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy KaHR-21DM-1401.

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je:

 

– zmena typu výzvy z priebežnej/viackolovej výzvy na časovo ohraničenú výzvu a určenie dátumu uzavretia výzvy na 22. septembra  2014;

– úprava vybraných formulárov tvoriacich prílohy žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“);

– spresnenie definícií, resp. postupov popísaných v prílohách výzvy;

– určenie jednotného termínu, ku ktorému sa centrálne overuje splnenie príslušných podmienok poskytnutia pomoci, ktorým je 30. september 2014

Aktualizovaný dátum uzávierky výzvy je 22. septembra 2014.


Podrobnejšie informácie k výzve KaHR-21DM-1401