Usmernenie č. 1 k výzve KaHR–113DM–1201

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 23. mája 2012   Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy KaHR –113DM –1201.

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR –113DM –1201 (ďalej len „usmernenie“) je zmena dátumu uzávierky výzvy.

Tento sa upravuje z dôvodu technických problémov systému ITMS.
Aktualizovaný dátum uzávierky výzvy je 28. máj 2012.
Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovný dokument:

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy KaHR–113DM–1201

 

Podrobnejšie informácie k výzve KaHR-113DM-1201