Usmernenie č.1 k 48. výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 18.3.2019 Usmernenie č. 1 k 48.Výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov s kódom OPKZP-PO4-SC431-2018-48.

CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD

Cieľom Usmernenia č. 1 k 48. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2018-48 je:

1. zosúladenie spôsobu predkladania Prílohy č. 9 ŽoNFP Energetický audit s kapitolou 2 Vypracovanie a predloženie ŽoNFP v Prílohe č. 2 Výzvy Príručka pre žiadateľa
2. formálna úprava Prílohy č. 6 Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov, hárok Podrobný rozpočet projektu
3. formálna úprava Prílohy č. 8 Technické a environmentálne ukazovatele, časť Prehľad o spotrebe energie pred realizáciou projektu.

Týmto usmernením Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Riadiaceho orgánu pre Operačný program kvalita životného prostredia v súlade s § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 18.03.2019.

Podrobné informácie k Usmerneniu č. 1 sú zverejnené na webovom sídle www.op-kzp.sk