Usmernenie č.1 k 39. Výzve OPKZP-PO4-SC441-2018-39

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 26.6.2018 Usmernenie č. 1 k Výzve zameranej na Podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území.


Cieľom Usmernenia č. 1 k 39. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC441-2018-39 (ďalej len „usmernenie“) je:

1. doplnenie spôsobu preukazovania podmienky poskytnutia príspevku č. 1 Právna forma;

2. spresnenie spôsobu uplatnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 25 Časová oprávnenosť realizácie aktivít projektu;

3. spresnenie spôsobu predkladania Prílohy č. 2 ŽoNFP Účtovná závierka za referenčné účtovné obdobie

4. aktualizácia formuláru Prílohy č. 8 Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie

5. úprava Prílohy č. 2 Príručky pre žiadateľa

6. realizácia formálnych a upresňujúcich úprav dokumentácie výzvy v nadväznosti na precizovanie výzvy a úpravy uvedené vyššie.

 

Týmto usmernením Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Riadiaceho orgánu pre Operačný program kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) v súlade s § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.


Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 26. 06. 2018


Podrobnejšie informácie a dokumenty sú zverejnené na webovom sídle www.op-kzp.sk