Usmernenie č.1 k 36. Výzve s kódom OPKZP-PO4-SC411-2017-36

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 20.3.2018 Usmernenie č.1 k 36. Výzve zameranej na Výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív vo vzťahu k:

  1. oprava mernej jednotky (MJ) merateľného ukazovateľa s kódom P0290 Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
  2. aktualizácia formuláru ŽoNFP v zmysle vydaného vzoru CKO č. 15
  3. aktualizácia Príručky pre žiadateľa na základe zmien vykonaných v Systéme riadenia európskych a štrukturálnych fondov na programové obdobie 2014 – 2020

Týmto usmernením Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Riadiaceho orgánu pre Operačný program kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) v súlade s § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

 

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením sú zverejnené na stránke www.op-kzp.sk