Vrátiť sa na normálnu verziu

Upozornenie – Určenie predpokladanej hodnoty zákazky pred verejným obstarávaním

Na základe zistení a následných odporúčaní Certifikačného orgánu SIEA upozorňuje žiadateľov, resp. prijímateľov nenávratných finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov EÚ, že pri určovaní predpokladanej hodnoty zákazky pred vyhlásením verejného obstarávania je potrebné dodržiavať nasledovný postup:


1. Pred vykonaním verejného obstarávania žiadateľ/prijímateľ aktualizuje predpokladanú hodnotu zákazky určenú pred podaním žiadosti o NFP v súlade s bodom 2.8 Príručky pre žiadateľa tak, aby predpokladaná hodnota zákazky v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 vychádzala z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase, keď sa výzva na predkladanie ponúk posiela na uverejnenie, resp. v čase začatia postupu zadávania zákazky.

2. Pri zadávaní podprahovej zákazky žiadateľ/prijímateľ vyhotoví dokument s výpočtom predpokladanej hodnoty zákazky v deň odoslania výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníka verejného obstarávania.

3. Pri zadávaní zákazky s nízku hodnotou žiadateľ/prijímateľ vyhotoví dokument s výpočtom predpokladanej hodnoty zákazky v deň odoslania výzvy na predkladanie ponúk záujemcom.

4. Pred vyhotovením dokumentu žiadateľ/prijímateľ overí aktuálnosť predpokladanej hodnoty zákazky napr. ďalším prieskumom trhu, overením cien obstarávaného tovaru v dostupných katalógoch, internetových obchodoch a pod. Podklady, na základe ktorých prijímateľ/žiadateľ určil aktualizovanú predpokladanú hodnotu zákazky budú súčasťou dokumentácie z verejného obstarávania.

 

Podrobnejšie informácie o výzvach na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast