Upozornenie pre žiadateľov / prijímateľov – dodržiavanie ustanovení zákona o verejnom obstarávaní

V záujme zabezpečenia ochrany finančných záujmov Európskej únie si Vás dovoľujeme upozorniť na potrebu dôsledného dodržiavania ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri realizovaní postupov verejného obstarávania, resp. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov pri realizovaní verejných obchodných súťaží, ako aj o dodržiavanie základných princípov obstarávania (princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov, alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti).

 

S platnosťou od 11. júna 2011 administruje výzvy spojené s podporou rozvoja malého a stredného podnikania Slovenská inovačná a energetická agentúra.