Upozornenie na uzavretie 19.výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 28.2.2018 uzatvára výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 v nadväznosti na oznam o plánovanom uzavretí výzvy zverejnený dňa 30.1.2018.

 

Po termíne 28.2.2018 nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci tejto výzvy.