Upozornenie k výzve KaHR-13SP-1001

Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje Usmernenie č. 5 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok označenej kódom KaHR-13SP-1001, ktoré bude súvisieť so zmenou zákona č. 158/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Usmernením sa zároveň predĺži termín predkladania žiadostí.

 

Vzhľadom na legislatívnu zmenu – zákon č. 158/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorý nadobudol účinnosť dňa 15. júna 2011 pripravuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „RO“) v súčasnosti Usmernenie č. 5 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok označenej kódom KaHR-13SP-1001 (ďalej len „usmernenie“).

RO taktiež usmernením predĺži termín na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) v záujme poskytnutia dodatočnej lehoty nevyhnutnej na úpravu, resp. doplnenie ŽoNFP v nadväznosti na zmeny vo výzve.

Zároveň upozorňujeme potenciálnych žiadateľov na skutočnosť, že predmetnou legislatívnou zmenou sa podstatným spôsobom mení definícia osoby, ktorá je povinná postupovať v zmysle ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a súčasne, že obstarávania (postupy zadávania zákaziek podľa zákona č. 25/2004 Z. z. o verejnom obstarávaní, resp. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka), ktoré boli vyhlásené alebo preukázateľne začaté do 14. júna 2011 (vrátane) budú vyhodnocované podľa predpisov účinných do 14. júna 2011.

Podrobnejšie informácie k výzve KaHR-13SP-1001