Údaje o KVET za rok 2018

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) upozorňuje, že ročné údaje o kombinovanej výrobe elektriny a tepla majú výrobcovia pre potreby monitorovanie energetickej efektívnosti zaslať do 25. januára 2019.

Sumárne údaje za rok 2018 vyplňte do nižšie priloženého formulára a zašlite do určeného termínu elektronickou poštou na mailovú adresu: kvet@siea.gov.sk

Formulár KVET.xls

Výrobcovia elektriny a tepla kombinovanou výrobou sú povinní každoročne do 25. januára predložiť sumárne údaje o výrobe a dodávke elektriny, výrobe a dodávke tepla a využití mechanickej energie vyrobenej kombinovanou výrobou za predchádzajúci rok. Tieto údaje zasielajú Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a predkladajú ich aj prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti, ktorým je SIEA. Povinnosť výrobcom elektriny z kombinovanej výroby vyplýva z § 4 ods. 5 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Pre výrobcov tepla z kombinovanej výroby povinnosť ukladá §18 ods. 3 zákona č. 657/2004 Z. z o tepelnej energetike.

Kontakty pre viac informácií:

 

Ing. Ivan Knapko – 048/414 2546

Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc. – 048/414 2656