Termín predkladania projektov zameraných na nákup inovatívnych technológií bol predĺžený

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo 4. 3. 2013 Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-111SP-1201, ktorá je zameraná na podporu nákupu inovatívnych technológií a vznik nových pracovných miest pre mladých ľudí. Usmernením bol predĺžený termín predkladania žiadostí do 26. apríla 2013.

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadosti o NFP KaHR-111SP-1201 je:

1) upraviť termín ukončenia výzvy
2) spresniť definície, resp. postupy popísané v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledovné dokumenty:

  • Výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách kód výzvy KaHR-111SP-1201;
  • Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o NFP kód KaHR-111SP-1201;
  • Formulár ŽoNFP; 
  • Príloha č.5 ŽoNFP-Finančná analýza;
  • Príloha č.6 Index bonity

Podrobnejšie informácie k výzve KaHR-111SP-1201