Výzva KaHR-21DM-1401

Prioritná os 2 – Energetika

Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike. 

Schéma na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich (schéma pomoci de minimis)

Uzávierka I. kola prijímania žiadostí o NFP: 16. septembra 2014.

Indikatívna alokácia: 5.000.000 EUR

Cieľ pomoci

Cieľom poskytnutia pomoci je priblíženie energetickej náročnosti úrovni porovnateľnej s EÚ 15, dosiahnutie úspor energie, zvyšovanie účinností využitia primárnych energetických zdrojov za účelom zníženia nákladov na energiu. Podporované budú projekty zamerané na efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich za účelom zníženia energetickej náročnosti výrobných a technologických procesov v jednotlivých odvetviach hospodárstva.

Územná oprávnenosť

Západné, stredné a východné Slovensko, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Pre stanovenie oprávnenosti prijímateľa je rozhodujúce miesto realizácie oprávneného projektu, nie sídlo prijímateľa.

Oprávnenosť žiadateľa

Právna forma

Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty zo súkromného sektora – fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. (2), písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktoré sú registrované na území SR a ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov a spĺňajú ďalšie podmienky stanovené v rámci výzvy.
Oprávneným žiadateľom v zmysle uvedeného zákona je:
a) osoba zapísaná v obchodnom registri;
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia.

Veľkosť podniku

Mikro, malí a strední podnikatelia (ďalej len „MSP“)

Určujúcou definíciou MSP je definícia použitá v prílohe I Nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách).

Prijímateľmi nemôžu byť podniky v ťažkostiach

Oprávnené projekty

Pomoc je určená na projekty zamerané na:

1. rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti a to:
a. zlepšením tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie objektov;
b. rekonštrukciou a modernizáciou vykurovacích systémov, systémov ohrevu teplej vody a klimatizačných systémov;
c. rekonštrukciou a modernizáciou systémov osvetlenia.

2. zavádzanie systémov merania a riadenia v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie; uvedené nezahŕňa nákup energeticky úspornejších výrobných technológií;

3. modernizácia a rekonštrukcia
a. rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií priemyselných areálov;
b. systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov.

 

– osobne najneskôr do 16. septembra 2014 do 16:00 hod. na vyššie uvedenú adresu SIEA,

– alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 16. septembra 2014 na vyššie uvedenú adresu SIEA

 

Na vonkajšom obale zásielky musí byť uvedené:

kód výzvy: „KaHR-21DM-1401“;

názov a adresa vykonávateľa (SIEA);

názov a adresa žiadateľa;

IČO žiadateľa;

názov projektu;

identifikátor ŽoNFP (6-miestne číslo);

nápis „Žiadosť o NFP“;

nápis „NEOTVÁRAŤ“.

—————————————————————————————————————–

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:

  • na získanie NFP nie je právny nárok;
  • počas trvania hodnotiaceho procesu nebudú poskytovateľ ani vykonávateľ poskytovať žiadne informácie o žiadateľoch, hodnotiteľoch a priebežných výsledkoch hodnotiaceho procesu a to v žiadnej forme, t.j. písomnej ani ústnej
  • až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať webové sídla MH SR (www.mhsr.sk) a SIEA (www.siea.gov.sk), kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

 

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP:

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP (PDF) 
PRÍLOHY VÝZVY:

1. Formulár ŽoNFP (PDF)

2. Povinné prílohy k ŽoNFP – formuláre:

a. príloha č. 1 – Opis projektu (RTF)

b. príloha č. 4 – Podrobný rozpočet projektu (XLS)

c. príloha č. 5 – Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP (RTF)

d. príloha č. 14a – Krycí list správy z energetického auditu (XLS)

e. čestné vyhlásenie o nerelevantnosti prílohy (RTF)

3. Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP kód KaHR–21DM–1401 (PDF)

4. Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh (ZIP)

5. Hodnotiace kritériá (PDF)

6. Výberové kritériá (PDF)

Kompletná dokumentácia k výzve KaHR–21DM-1401 (ZIP)