Najčastejšie otázky k Výzve KaHR-31SP-1201

UPOZORNENIE:

Odporúčame žiadateľom, aby sa pred podaním Žiadosti o poskytnutie NFP oboznámili so všetkými zverejnenými dokumentmi k výzve Zároveň odporúčame sledovať FAQ – Najčastejšie kladené otázky k výzve KaHR-31SP-1201, ktoré sú pravidelne aktualizované na internetovej stránke www.sacr.sk. Pri vypĺňaní Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a jej povinných príloh sa tak žiadateľ vyhne prípadným nedorozumeniam a chybám.

Zverejnené dňa 13.02.2013

1. Je oprávneným žiadateľom právnická osoba – akciová spoločnosť, ktorej 100%-ným akcionárom je mesto (územná samospráva)?

Spoločnosť, ktorá je v 100% vlastníctve mesta nie je oprávneným žiadateľom o NFP v rámci výzvy KaHR-31SP-1201, pretože nespĺňa podmienky oprávnenosti na základe Odporúčania Európskej komisie o definícii mikro, malých a stredných podnikov č. 2003/361/EC článok 3, bod 2 a článok 3, bod 4.

Článok 3, bod 4: Okrem prípadov uvedených v odseku 2 druhom pododseku sa podnik nemôže považovať za MSP, ak 25 % alebo viac jeho základného imania alebo hlasovacích práv je priamo alebo nepriamo kontrolovaných, spoločne alebo individuálne, jedným alebo viacerými orgánmi verejnej moci.

Medzi samostatné podniky, teda podniky, ktoré nemajú žiadny partnerský podnik, možno
zaradiť aj podnikateľský subjekt, aj keď uvedenú 25 % hraničnú hodnotu dosahuje alebo prekračuje ktorýkoľvek z týchto investorov:

verejné investičné spoločnosti, spoločnosti s rizikovým kapitálom a obchodní podporovatelia;
univerzity a neziskové výskumné centrá,
inštitucionálni investori vrátane regionálnych rozvojových fondov,
orgány miestnej samosprávy s ročným rozpočtom menej ako 10 miliónov eur a s menej ako 5 000 obyvateľov.
Samostatným podnikom môže subjekt zostať, hoci má jedného alebo viacerých vymenovaných investorov. Každý z nich môže mať v danom podniku podiel nepresahujúci 50% za predpokladu, že nie sú navzájom prepojení.

2. V rámci povinnej prílohy č. 7 ŽoNFP – Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP, sa ročný obrat v podmienkach jednoduchého účtovníctva vypočíta súčtom príjmov z predaja tovaru, predaja výrobkov a služieb a ostatných príjmov? Alebo len z predaja tovaru a z predaja výrobkov a služieb?

Ročný obrat v podmienkach jednoduchého účtovníctva je pre účely Modelového vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako MSP možné vypočítať ako súčet príjmov z predaja tovaru, výrobkov a služieb, po vyplatení všetkých rabatov. Obrat by nemal zahŕňať daň z pridanej hodnoty (DPH) alebo iné nepriame dane.

3. Podľa akých parametrov sa v rámci povinnej prílohy č. 7 – Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP, vypočítava bilančná suma v podmienkach jednoduchého účtovníctva?

Ročná bilančná suma je pre účely prílohy č. 7 (Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP) v podmienkach jednoduchého účtovníctva vyjadrená ako „Majetok podniku celkom“ – údaj z Výkazu o majetku a záväzkoch. V prípade podvojného účtovníctva je uvedená hodnota v riadku súvahy s názvom „Spolu majetok“.

4. Je oprávneným žiadateľom spoločnosť, ktorá nie je vlastníkom pozemku ani hotela, na ktoré by chcela požiadať o NFP, ale tieto má v dlhodobom prenájme?

Nie, žiadateľ nie je oprávnený, pokiaľ má budovy/stavby v dlhodobom prenájme. Možnosť dlhodobého prenájmu sa vzťahuje iba na pozemky. Budovy/stavby musia byť vo výlučnom vlastníctve, resp. v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľa. Žiadateľ je v rámci výzvy KaHR-31SP-1201 povinný preukázať právny vzťah k nehnuteľnostiam, ktorých sa týka realizácia projektu, v zmysle Príručky pre žiadateľa, kap. 8.12.

5. Je možné uzatvoriť podnájomnú zmluvu k pozemku na ktorom stojí stavba, ktorá bude predmetom projektu, s nájomcom pozemku a nie priamo vlastníkom pozemku?

Z príručky pre žiadateľa vyplýva okrem vlastníctva nehnuteľnosti jedine možnosť prenájmu pozemkov na základe zmluvy o dlhodobom prenájme. Zmluva o podnájme uzatvorená medzi nájomcom a podnájomníkom pre splnenie podmienky preukázania právneho vzťahu k nehnuteľnostiam nie je akceptovateľná.

6. Akým spôsobom sa vypĺňa Podrobný rozpočet projektu?

Formulár Podrobného rozpočtu projektu je povinnou prílohou č. 4 k Žiadosti o NFP. Žiadateľ do rozpočtu prenáša všetky položky rozpočtu (oprávnené aj neoprávnené výdavky) na úrovni výkazu výmer z víťaznej ponuky prieskumu trhu, resp. zo stavebného rozpočtu vypracovaného spôsobilou osobou. Príloha je v elektronickom formáte MS Excel s predvyplnenými vzorcami, žiadateľ vypĺňa len tie bunky, ktoré nie sú podfarbené šedou farbou. Zásahy do preddefinovaných vzorcov v bunkách neurčených na úpravu žiadateľom vo formulári prílohy č. 4 nie sú prípustné.

7. Je oprávneným výdavkom projektová a technická dokumentácia, administratívne práce na projekte, mzdové náklady súvisiace s projektom? Sú oprávnené výdavky, ktoré vznikli pri príprave projektu externým poradcom (konzultantom)?

Nie, ani jedna z uvedených činností v zmysle dokumentu Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím v znení aktuálneho dodatku (bod G. Oprávnené výdavky) nie je oprávneným výdavkom.

8. Je možné v rámci projektu kúpiť už v minulosti používané zariadenie, napr. nábytok, športové náradie a pod.?

Nie, v rámci projektu je možné obstarávať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov len nový majetok pri zachovaní ďalších podmienok výzvy.

9. Sú oprávnené dopravné prostriedky, napr. ski bus, mikrobus, loď?

Nie, dopravné prostriedky nie sú v zmysle dokumentu Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím v znení dodatku č. 4 (časť G. Oprávnené výdavky) oprávneným výdavkom s výnimkou snežných pásových vozidiel pre údržbu lyžiarskych tratí (zadefinovaných uvedenou schémou v časti F. Oprávnené projekty písm. g).

10. Je oprávnenou aktivitou nákup kosačky na kosenie lyžiarskeho svahu? Je oprávnenou aktivitou bager alebo podobné zariadenie, ktorým sa upravuje terén pre potreby jazdy na bicykloch alebo štvorkolkách, prípadne iné adrenalínové športy?

Nie, investičný majetok určený na údržbu a úpravu terénu a komunikácií nie je oprávneným výdavkom v rámci predmetnej výzvy s výnimkou snežných pásových vozidiel na údržbu lyžiarskych tratí v zmysle príručky pre žiadateľa podľa písm. g) kapitoly 2.2 Oprávnenosť projektu.

11. Ako postupovať v prípade, že si žiadateľ uplatňuje paušálne výdavky, teda nezostavuje účtovnú závierku, čo predloží v rámci povinnej prílohy č. 8 – Účtovná závierka? Môže ju nahradiť čestným vyhlásením o nerelevantnosti prílohy?

Vo formulári žiadosti o nenávratný finančný príspevok, tabuľka 3, časť Vedenie účtovníctva, žiadateľ označí možnosť „jednoduché“. Žiadateľ v rámci povinnej prílohy č. 8 k Žiadosti o poskytnutie NFP predloží Daňové priznanie za posledné ukončené účtovné obdobie.

12. Ako postupovať v prípade, že stavebné povolenie je vydané na iného stavebníka ako je žiadateľ, napr. na predchádzajúceho majiteľa nehnuteľnosti? Vlastnícke vzťahy nehnuteľností sú vysporiadané a deklarované Listom vlastníctva. Je možné predložiť takéto stavebné povolenie?

V zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), § 70, žiadateľ môže v rámci povinnej prílohy č. 12 k Žiadosti o NFP predložiť Stavebné povolenie vystavené aj na predchádzajúceho majiteľa nehnuteľnosti, pričom však musí byť naplnené znenie predmetnej časti stavebného zákona.

13. Bude sa zo štrukturálnych fondov refundovať aj DPH?

Platca DPH si nemôže nárokovať výdavok na DPH ako oprávnený, DPH sa v neoprávnených výdavkoch neuvádza a do celkových výdavkov na projekt sa nezapočítava. Neplatca DPH si môže nárokovať aj DPH ako oprávnený výdavok. V prípade zmeny tohto statusu, t.j. v prípade zmeny z neplatcu DPH na platcu DPH počas realizácie projektu, dôjde k prehodnoteniu výšky oprávnených výdavkov a objem oprávnených výdavkov na projekt sa zníži o relevantnú sumu DPH. V prípade zmeny statusu v opačnom poradí však platí základné pravidlo, že výšku oprávnených výdavkov na projekt nie je možné navýšiť.

14. Vo Výzve je uvedené, že žiadateľ musí vykonať Prieskum trhu. Je potrebné vykonať aj verejné obstarávanie ešte pred podaním žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku? Alebo je postačujúce vykonať Obchodnú verejnú súťaž?

V rámci výzvy KaHR-31SP-1201 je žiadateľ povinný pred podaním Žiadosti o nenávratný finančný príspevok vykonať Prieskum trhu v zmysle pokynov uvedených v Príručke pre žiadateľa (KaHR-31SP-1201), kapitola 8.3. Na základe prieskumu trhu určí predpokladanú hodnotu zákazky, stanoví výšku výdavkov za práce, tovary a služby, ktoré budú súčasťou rozpočtu projektu a zostaví rozpočet projektu, ktorý tvorí prílohu č. 4 Žiadosti o NFP.

Následne bude musieť žiadateľ vykonať verejné obstarávanie v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s podmienkami stanovenými vo výzve (KaHR-31SP-1201). Žiadateľ môže začať proces verejného obstarávania najskôr v deň vyhlásenia výzvy, najneskôr však do 45 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy o NFP.

Pri výkone obstarávania je potrebné, aby žiadateľ/prijímateľ dodržal postup uvedený v Príručke pre žiadateľa, kapitola 2.9.16 Verejné obstarávanie. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v zmysle zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v ktorejkoľvek fáze konania o žiadosti, resp. po jeho ukončení nie je akceptovateľné.

15. Kedy môže podnikateľský subjekt, ktorý žiada o nenávratný finančný príspevok, začať s realizáciou projektu?

V zmysle Príručky pre žiadateľa časť 2.6 začať práce na projekte je možné už pred podpisom zmluvy o NFP, najskôr však dňom uzavretia výzvy. Oprávnené výdavky musia byť vynaložené na základe výsledkov procesu verejného obstarávania.

Vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii verejného obstarávania
(s výnimkou nadobudnutia účinnosti zmluvy s dodávateľom) nevyvoláva vo vzťahu k začatiu prác na projekte právne dôsledky.

16. Je oprávnený žiadateľ, ktorý vznikol pred 1.1.2011, avšak následne prerušil, resp. zrušil svoju činnosť. V súčasnosti svoju činnosť obnovil, resp. chce obnoviť pre potreby podania Žiadosti o NFP. Pozn.: IČO zostáva nezmenené.

Pozastavenie živnosti nemá vplyv na oprávnenosť žiadateľa z pohľadu splnenia podmienky termínu oprávnenosti na podnikanie a registrácie na území SR. Splnenie uvedeného kritéria žiadateľ podloží výpisom zo živnostenského registra s dátumom vzniku najneskôr k 1. januáru 2011.

Zrušenie živnostenského oprávnenia a jeho znovuzískanie po 1. januári 2011 nie je možné považovať za splnenie podmienky „Právna forma a dátum vzniku“ oprávnenosti žiadateľa, nakoľko žiadateľ nedokáže deklarovať dátum vzniku prostredníctvom výpisu zo živnostenského registra najneskôr k 1. januáru 2011.

17. Je oprávnenou aktivitou nákup zvierat ako dlhodobý hmotný majetok? Napr. kone na zážitkovú turistiku – jazda na koni, pre agroturistiku, bizóny – prezentácia chovu bizónov v obore, v ohrade.

V rámci výzvy KaHR-31SP-1201 nie je nákup zvierat považovaný za oprávnený, nakoľko v zmysle príručky pre žiadateľa bod 8.5 v číselníku prílohy rozpočtu projektu nie je možné zaradiť výdavok tohto charakteru k žiadnej z uvedených skupín výdavkov (podpoložiek).

18. Je oprávnenou aktivitou rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia – hotela, ktorý v minulosti slúžil ako zariadenie cestovného ruchu, ale v súčasnosti je jeho prevádzka pozastavená?

Rekonštrukciu ubytovacieho zariadenia s cieľom obnovenia ubytovacích kapacít, pričom toto v minulosti neslúžilo ako zariadenie cestovného ruchu, resp. slúžilo ako zariadenie cestovného ruchu avšak medzičasom bola jeho prevádzka zrušená (napr. nefunkčná prevádzka, pozastavené prevádzkovanie, budova určená alebo využívaná na iný účel ako na služby v cestovnom ruchu), nie je možné považovať za oprávnenú aktivitu. Pod existujúcim objektom a zariadením cestovného ruchu sa rozumie zariadenie aktuálne v prevádzke.

19. Je súbežne s realizáciou oprávnených aktivít možné realizovať tiež neoprávnené aktivity z vlastných zdrojov (vytvorenie nových ubytovacích kapacít v rámci jednej budovy alebo oddeleného objektu), ak bude zo strany žiadateľa zabezpečená plná oddeliteľnosť neoprávnených výdavkov od oprávnených, t.j. rozpočet nebude obsahovať výdavky, ktoré by sa akýmkoľvek spôsobom súčasne týkali oprávnených aj neoprávnených aktivít?

Realizácia neoprávnených aktivít (vytvorenie nových ubytovacích kapacít v rámci zariadenia, ktoré nie je objektom kultúrneho a historického dedičstva) hradená v plnej miere z vlastných zdrojov žiadateľa je možná zároveň s realizáciou oprávnených aktivít oprávneného projektu v zmysle príslušnej príručky pre žiadateľa iba za podmienky, že výdavky vynaložené na oprávnenú časť sú jasne a plne oddeliteľné od neoprávnených výdavkov, čím žiadna položka rozpočtu oprávnenej časti realizácie nebude v nijakej miere priamym alebo nepriamym spôsobom využitá pre vytvorenie nových ubytovacích kapacít. Pre overenie oprávnenosti musí byť zrejmá jasná oddeliteľnosť výdavkov (oprávnených a neoprávnených). Prípadné percentuálne alebo pomerné výpočty oprávnených výdavkov na neoprávnených aktivitách projektu (t.j. vybudovaní ubytovacích kapacít) nie sú akceptovateľné.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že realizácia nových ubytovacích kapacít z vlastných zdrojov žiadateľa spolu s oprávnenými aktivitami podporenými z NFP (ak nejde o objekt kultúrneho a historického dedičstva) je možná iba pri zabezpečení plnej oddeliteľnosti výdavkov a to napríklad takýmto spôsobom:

a) budova (v ktorej žiadateľ plánuje realizovať tiež neoprávnené aktivity z vlastných zdrojov –vytvorenie nových ubytovacích kapacít), v rámci ktorej je projekt realizovaný, bude vybudovaná celá z vlastných zdrojov žiadateľa, resp. už je vybudovaná. Všetky spoločné výdavky jednoznačne nezadefinovateľné ako oprávnené budú takto hradené z vlastných zdrojov žiadateľa (fasáda, strecha, vykurovanie, spoločné rozvody, a pod.). Predmetom projektu predloženého v rámci žiadosti o NFP bude realizácia samostatného zariadenia oprávnených aktivít (stravovacie zariadenie, wellness, a pod.), výdavky súvisiace s ktorým nebudú v nijakej miere priamym alebo nepriamym spôsobom využité pre vytvorenie a fungovanie neoprávnených aktivít projektu (nových ubytovacích kapacít);

b) neoprávnené aktivity (týkajúce sa v tomto prípade vytvorenia nových ubytovacích kapacít) budú realizované v rámci samostatne funkčnej budovy, čím v rozpočte predloženého projektu nebudú figurovať neoddeliteľné výdavky – spoločné pre oprávnené aj neoprávnené aktivity.

Ak vybudovanie nových ubytovacích kapacít nebude uvedené v projekte, hoci žiadateľ s realizáciou počíta, avšak projekt by obsahoval vyššie popísané neoddeliteľné výdavky slúžiace rovnako pre účely ubytovacieho zariadenia a táto skutočnosť bude následne zistená počas schvaľovacieho procesu alebo v priebehu implementácie – bude sa jednať o porušenie podmienok oprávnenosti, resp. Zmluvy o poskytnutí NFP.

20. Ako je potrebné postupovať pri identifikácií podniku v ťažkostiach?

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo dňa 1.2.2013 aktualizovanú Inštrukciu k aplikácii rýchleho testu identifikácie podniku v ťažkostiach, ktorá obsahuje aj prílohu: TEST podniku v ťažkostiach.

Na základe rýchleho testu si môže žiadateľ vykonať analýzu vlastnej finančno-ekonomickej situácie z pohľadu posúdenia naplnenia podmienok pre identifikáciu podniku v ťažkostiach.

Inštrukcia k aplikácii rýchleho testu identifikácie podniku v ťažkostiach
Podnik v ťažkostiach – TEST – v znení aktualizácie 1

21. K akému termínu sa posudzuje, či je pracovné miesto obsadené zamestnancom, ktorý spĺňa definíciu merateľného ukazovateľa „Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15 – 29 rokov“?

Z hľadiska posudzovania naplnenia všetkých podmienok pre naplnenie definície príslušného merateľného ukazovateľa sa do úvahy berie aktuálny status novoprijatého zamestnanca ku dňu jeho nástupu do zamestnania u žiadateľa. Z uvedeného vyplýva, že vek uchádzača o zamestnanie, ako aj dĺžka evidencie zamestnanca ako uchádzača o zamestnanie na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny sa posudzuje k termínu nástupu zamestnanca do zamestnania u prijímateľa.

22. Aký je postup v prípade, že zamestnanec, ktorý je vykazovaný v rámci merateľného ukazovateľa „Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15 – 29 rokov“ v priebehu jeho zamestnávania u prijímateľa prekročí vekovú hranicu? Je prijímateľ v tomto prípade povinný „preobsadiť“ takéto pracovné miesto novým uchádzačom o zamestnanie spĺňajúcim podmienky definície predmetného merateľného ukazovateľa?

Nie, prijímateľ v tomto prípade nemusí „preobsadiť“ pracovné miesto novým uchádzačom o zamestnanie spĺňajúcim všetky podmienky definície merateľného ukazovateľa „Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15 – 29 rokov“. Naplnenie definície merateľného ukazovateľa sa sleduje k termínu samotného zamestnania príslušného zamestnanca a ďalej sa v čase tieto podmienky pri konkrétnom zamestnancovi, ktorý už napĺňal podmienky definície merateľného ukazovateľa k termínu jeho nástupu do zamestnania, nesledujú.

23. Aký je postup v prípade, že zamestnanec, ktorý je vykazovaný v rámci merateľného ukazovateľa „Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15 – 29 rokov“ ukončí svoj pracovno-právny pomer u prijímateľa? Je prijímateľ v tomto prípade povinný obsadiť takto uvoľnené pracovné miesto novým uchádzačom o zamestnanie spĺňajúcim podmienky definície predmetného merateľného ukazovateľa?

Áno, v prípade, že vznikne situácia, kedy zamestnanec, ktorý k termínu jeho zamestnania u prijímateľa spĺňal všetky podmienky definície merateľného ukazovateľa „Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15 – 29 rokov“ ukončí svoj pracovno-právny pomer s prijímateľom, je prijímateľ povinný obsadiť uvoľnené pracovné miesto uchádzačom o zamestnanie spĺňajúcim definíciu predmetného merateľného ukazovateľa. Naplnenie definície merateľného ukazovateľa pri novom obsadzovaní uvoľneného pracovného miesta sa sleduje opätovne len k termínu nástupu uchádzača o zamestnanie do zamestnania u prijímateľa.

24. Je prijímateľ povinný obsadiť uvoľnené pracovné miesto podľa bodu 19 zamestnancom spĺňajúcim definíciu merateľného ukazovateľa „Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15 – 29 rokov“ aj v prípade, že pôvodný zamestnanec počas zamestnania u prijímateľa už prekročil vekovú hranicu?

Áno, prijímateľ je za každých okolností povinný obsadiť uvoľnené pracovné miesto vykazované v rámci všetkých merateľných ukazovateľov zameraných na tvorbu a obsadzovanie pracovných miest takým uchádzačom o zamestnanie, ktorý k termínu nástupu do zamestnania u prijímateľa naplní všetky podmienky definície príslušného merateľného ukazovateľa.

25. Ktorá inštitúcia resp. orgán vydáva Potvrdenie v súvislosti s povinnou prílohou č. 15 Žiadosti o NFP – Doklad o vplyve realizácie projektu na životné prostredie na aktivity obsiahnuté v rámci ŽoNFP?

Príslušný Doklad o vplyve realizácie projektu na životné prostredie vydáva obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja. V prípade, ak stanovisko o vplyve realizácie projektu na životné prostredie znením postačujúce v zmysle textu príručky pre žiadateľa k výzve KaHR-31SP-1201, ktorá definuje potrebné náležitosti príslušnej prílohy, vydá obvodný úrad životného prostredia v sídle okresu, takáto príloha ním vydaná je akceptovateľná, nakoľko poskytovateľ/vykonávateľ vychádza z faktu, že úrad nesmie vydať stanovisko, na ktoré nemá kompetencie.

26. Žiadateľ o NFP má svoju vlastnú účtovnú závierku, jeho materská spoločnosť však zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, kde je zahrnutý spolu s ostatnými prepojenými podnikmi. Aké údaje má žiadateľ uviesť do prílohy č. 7 Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP ak je konsolidovaná ÚZ v procese tvorby?

Odporúčame, aby žiadateľ prílohu MSP vyplnil údajmi za rok 2011, uvedené v rámci prílohy č. 7 ŽoNFP zdôvodnil a v rámci zdôvodnenia uviedol odhadovaný termín zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky zo strany materskej spoločnosti. Vykonávateľ bude následne, pokiaľ to bude relevantné, v priebehu schvaľovacieho procesu od žiadateľa dodatočne vyžadovať predmetnú prílohu s aktualizovanými údajmi za rok 2012.