Najčastejšie otázky k Výzve KaHR-22VS-0801

ZVEREJNENÉ 10. 2. 2009

1. Merateľný ukazovateľ dopadu Úspory energie má v ŽoNFP na portáli ITMS mernú jednotku GJ/rok, zatiaľ čo v prílohe Opis projektu je v paralelnej tabuľke 2.3 pri tom istom indikátore jednotka MWh/rok. Ako má žiadateľ tieto polia správne vyplniť?
Žiadateľ vypĺňa dopadový indikátor Úspory energie hodnotami v merných jednotkách GJ/rok v tabuľke č. 12 ŽoNFP na portáli ITMS a rovnako aj v povinnej prílohe č. 1 Opis projektu. V príslušnej tabuľke 2.3 je potrebné chybne uvádzanú mernú jednotku MWh/rok prepísať na správnu jednotku GJ/rok. Rovnaký ukazovateľ dopadu so správnou jednotkou GJ/rok je uvedený aj medzi horizontálnymi indikátormi. Pri výpočte tohto indikátora žiadatelia použijú vzorec uvedený v príručke pre žiadateľa na str. 28 v časti Súlad a napĺňanie horizontálnych politík ES pre OP KaHR: „Ročné úspory energie realizovaním projektu [GJ/rok] sa vyrátajú ako: (súčet výkonov svetelných zdrojov na svetelných bodoch pôvodnej sústavy verejného osvetlenia zaradených do projektu pre modernizáciu [kW] x 3900)-(súčet výkonov nových svetelných zdrojov v svietidlách, ktoré boli inštalované na svetelných bodoch zaradených do projektu z pôvodnej sústavy verejného osvetlenia [kW] x 3900) x 0,0036, so zohľadnením úspor dosiahnutých reguláciou intenzity.“

2. Čo má žiadateľ uviesť v elektronickej ŽoNFP do poľa Dátum vzniku žiadateľa?
Ako sa uvádza vo výzve, oprávnenými žiadateľmi sú obce založené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Tento zákon nadobudol účinnosť dňom volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 1990, ktoré sa konali 23. a 24. novembra 1990. Žiadateľom odporúčame do uvedeného pola uviesť dátum 23. novembra 1990.

ZVEREJNENÉ 2. 2. 2009

1. Čo má žiadateľ uvádzať do hodnoty merateľného ukazovateľ výsledku Počet vymenených svietidiel v tabuľke č. 12 v Žiadosti o NFP v ITMS a v Opise projektu v tabuľke č. 2.3? Má zámer modernizovať 100 svetelných bodov výmenou svietidiel, z toho plánuje 3 svietidlá presúvať bližšie k vozovke, okrem toho plánuje 30 bodov doplniť, aby spĺňal STN a 50 vybudovať v rámci nových vetiev.
Do počtu vymenených svetelných patria iba vymieňané svetelné body vrátane posúvaných. Neuvádzajú sa tam teda svetelné body dopĺňané ani body v nových vetvách. Ako východiskovú hodnotu v roku n uvádzajú žiadatelia v prípade tohto ukazovateľa vždy hodnotu 0. Pri projekte tohto konkrétneho žiadateľa bude potom v poli Ukazovateľ výsledku Počet vymenených svietidiel uvedená v roku n+1 hodnota 100.

2. Keďže žiadateľ (obec) nie je platiteľom DPH, má podľa príručky uvádzať v prílohe č. 11 Podrobný rozpočet projektu ako oprávnené výdavky celú sumu vrátane DPH. Musí však žiadateľ uvádzať sumy vrátane DPH aj pri jednotlivých konkrétnych položkách Jednotková cena a Oprávnený výdavok?
Áno, v prílohe Podrobný rozpočet projektu musia byť hodnoty za jednotlivé čiastky Jednotková cena i Oprávnený výdavok uvedené spolu s DPH. Hodnota celkového požadovaného NFP tiež zahŕňa DPH. Ideálne by bolo, ak by mali žiadatelia jednotlivé položky aj v ponukách predložených dodávateľmi v rámci verejného obstarávania uvedené v cenách bez DPH a zároveň v cenách vrátane DPH. Rozpočet uvedený v ponuke od dodávateľa a rozpočet vyplnený v žiadosti by mali byť v súlade.

ZVEREJNENÉ 30.01.2009

1. Existujú konkrétne technické parametre, ktoré je potrebné dodržať pri projektoch podávaných v rámci opatrenia 2.2 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia?
Vyžadované technické parametre sú uvedené v Príručke pre žiadateľa v bode 7.2 Príloha č. 1 ŽoNFP – Opis projektu. Svietidlá musia spĺňať podmienku BAT (Best avaible technologies). Dôležitým kritériom je dodržať 0 cd/klm vyžiareného svetelného toku svietidla  horizontálne alebo smerom dohora. Zároveň musia mať všetky navrhované svetelné zdroje vyšší merný svetelný výkon  ako 87 lm/W. Všetky projekty musia využívať reguláciu intenzity osvetlenia. Žiadatelia môžu použiť skupinové riadenie intenzity osvetlenia, rovnaké v celom okruhu, alebo selektívne riadenie intenzity, pri ktorom možno príkon svietidiel na rôznych miestach regulovať individuálne, napríklad podľa významu príslušnej časti komunikácie. Každá svetelná pozícia by mala byť optimalizovaná.

  1. 2. Je v rámci výzvy podmienkou, že na verejné osvetlenie musia byť použité len ploché svietidlá? Alebo to môže byť aj iný typ?
    Svietidlá s iným ako plochým sklom nie sú z výzvy explicitne vylúčené. Otázka súvisí s podmienkou uvedenou v Príručke pre žiadateľa v bode 7.2 Príloha č. 1 ŽoNFP – Opis projektu, kde sa uvádza, že „nebudú akceptované žiadne svetelné emisie horizontálne alebo smerom dohora (0cd/klm)“. Informácia o splnení tejto podmienky vyplýva z údajov uvedených v katalógových listoch konkrétnych svietidiel.

3. Je pri rekonštrukcii a dopĺňaní svietidiel potrebné pripájať k žiadosti projektovú dokumentáciu?
Súčasťou žiadosti nemusí byť projektová dokumentácia verejného osvetlenia, žiadateľ však môže zaradiť projektovú dokumentáciu ako doplnkovú informáciu medzi prílohy. Zásadné povinné údaje z projektovej dokumentácie potrebné k hodnoteniu sú súčasťou Prílohy č. 1  – Opis projektu. Pri vypracovávaní jej časti 2.1 Podrobný popis situácie pred realizáciou projektu2.2 Podrobný popis navrhovaného projektu odporúčame použiť štruktúru uvedenú v prezentácii Svetelnotechnická štúdia zverejnenej na internetovej stránke www.siea.gov.sk.

 

4. Nebude sa vyžadovať energetický audit na verejné osvetlenie?
Súčasťou žiadosti nie je energetický audit verejného osvetlenia, žiadateľ však z neho môže vychádzať pri vypracovávaní Prílohy č. 1 – Opis projektu v časti 2. Účelnosť navrhovaného projektu, bodu 2.1, kde je potrebné uviesť Podrobný popis situácie pred realizáciou projektu.

5. Akým spôsobom sa dokáže a vyráta úspora energií? Väčšina malých obcí sa snažila sporiť tak, že osvetlenie vypínali v neskorších hodinách, napríklad od polnoci do štvrtej hodiny rannej bolo osvetlenie vypnuté. A podobne šetrili pri vypínaní niektorých stĺpov verejného osvetlenia, často vypínaním každého druhého stĺpa.
Žiadosti o NFP ako aj  v Prílohe č. 1 – Opis projektu v tabuľkách s hodnotami merateľných a horizontálnych ukazovateľov treba uvádzať výpočet modelových energetických úspor prislúchajúci iba rekonštruovaným svetelným bodom, vrátane presúvaných. Výpočet sa teda nevzťahuje na nové vetvy a dopĺňané svetelné body. Pri výpočte treba zohľadniť aj úsporu dosiahnutú použitím regulácie intenzity systému verejného osvetlenia pri štandardných 3900 hodinách svietenia ročne. Podľa hodnotiacich kritérií projekty môžu získať lepšie hodnotenie pri dosiahnutí úspory za každých 50 kWh/r na rekonštruovaný svetelný bod.

6. Ktoré energetické a svetelnotechnické parametre svietidiel a svetelných zdrojov je nutné uviesť, prípadne doložiť?
V prílohe č. 1 – Opis projektu časti 2. Účelnosť navrhovaného projektu v bode 2.2 Podrobný popis navrhovaného projektu musí žiadateľ uviesť minimálne nasledujúce charakteristiky výrobkov. Pri svietidlách je to svetelná účinnosť, úroveň svetelných emisií, krytie elektrickej a svetelnotechnickej časti, ktoré má byť minimálne IP 65 a typ predradníka. Pri svetelných zdrojoch musí žiadateľ uviesť aspoň typy, príkon a merný svetelný výkon. Ak ešte nie je vykonané verejné obstarávanie, neuvádza sa konkrétna značka výrobku. Ďalšie parametre, ktoré sú odporúčané uvádzať pri Podrobnom popise navrhovaného projektu, sú zverejnené  v prezentácii Svetelnotechnická štúdia na internetovej stránke www.siea.gov.sk.

7. V Prílohe č. 8 treba predložiť situačné výkresy s vyznačením svetelných bodov. Má v ňom žiadateľ vyznačiť staré i nové body? S akou presnosťou?
Žiadateľ musí predložiť situačný nákres k Podrobnému popisu stavu pred realizáciou projektu a situačný nákres k Podrobnému popisu navrhovaného projektu. Každý svetelný bod a rozvádzač musí mať svoje označenie, ku ktorému musia byť priradené technické parametre požadované v povinnej Prílohe č. 1 Opis projektu v bodoch 2.1 a 2.2. V nákresoch a príslušných popisoch musia byť rozlíšené (napr. farbami, značkami) svetelné body podľa druhu a rozsahu rekonštrukcie, aby bolo z nákresu jasné, či je svetelný bod vymenený, presunutý, doplnený alebo je súčasťou novej vetvy. Ak žiadateľ zabezpečí splnenie všetkých uvedených požiadaviek na komplexnosť údajov v jednom nákrese, nemusí predkladať osobitne nákres k Podrobnému popisu stavu pred projektom a k Podrobnému popisu navrhovaného projektu. Žiadatelia môžu situáciu vyznačiť aj priamo v zodpovedajúcej časti  katastrálnej mapy. K vyznačením svetelným bodom môže žiadateľ uviesť aj prislúchajúce súradnice zistené prostredníctvom GPS navigácie priamo v teréne. Uvedené grafické riešenie osvetlenia každej komunikácie musia žiadatelia predkladať nielen v papierovej forme, ale i v elektronickej podobe vo formáte pdf. Mierka elektronických i papierových nákresov by mala byť primeraná rozsahu projektu, aby sa dala posúdiť technická realizovateľnosť svetelných bodov.

8. Žiadateľ chce nahradiť staré vzdušné vedenie verejného osvetlenia, ktoré je umiestnené na elektrických stĺpoch patriacich energetickej spoločnosti, novým verejným osvetlením s kabelážou v zemi, stĺpmi a svietidlami. Možno považovať túto aktivitu za modernizáciu existujúceho verejného osvetlenia, ak ho nahradí úplne novým vedením, alebo je to výstavba nových vetiev?
Ak žiadateľ svetelné body v nevyhnutnej miere dopĺňa a modernizuje na tom istom úseku, možno uvedené zmeny považovať za rekonštrukciu.

9. V prípade, že svetelný bod je v súčasnosti v súkromnej záhrade a obec ho chce premiestniť k verejnej komunikácii na verejné priestranstvo do už existujúcej vetvy, je to nový svetelný bod, alebo je to súčasťou rekonštrukcie osvetlenia?
Súčasťou modernizácie je aj možnosť posunutia svetelného bodu s výmenou svietidiel, svetelných zdrojov a nosných a podporných konštrukcií. Za modernizáciu sa teda považuje v odôvodnených prípadoch aj malá korekcia trasy verejného osvetlenia, napríklad zo záhrady bližšie ku komunikácii.

10. Ak do existujúcej vetvy chce žiadateľ doplniť dva-tri nové svetelné body, aby bola splnená svetelnotechnická norma, je to nová vetva alebo len rekonštrukcia?
Novou vetvou je zriadenie novej vetvy s viacerými svetelnými bodmi, ktorá je napojená samostatne z existujúceho alebo nového rozvádzača verejného osvetlenia, vrátane rozvodov. Doplnenie svetelných bodov, napojených v rámci existujúcej vetvy,  je považované za rekonštrukciu.

11. Je oprávneným výdavkom vybudovanie novej vetvy verejného osvetlenia z okraju obce do neďalekej rekreačnej oblasti, čo je cca 1700 m dlhá sieť? Okrem toho obec plánuje aj revitalizáciu existujúceho systému osvetlenia, výmenu svietidiel a ďalšie aktivity.
Áno, môže to byť oprávnený výdavok, ale výstavba nových vetiev verejného osvetlenia je oprávnená len v spojení s modernizáciou existujúcich systémov verejného osvetlenia, pričom podiel nenávratného finančného príspevku na nové vetvy neprekročí 35% celkového nenávratného finančného príspevku.

12. Môže do projektu rekonštrukcie a doplnenia verejného osvetlenia žiadateľ zaradiť aj stavebné práce súvisiace s výsadbou zelene, výstavbou chodníkov a umiestnením dopravného značenia? V obci absentujú a je ohrozená bezpečnosť chodcov.
V rámci projektu môžu byť zahrnuté do oprávnených nákladov aj náklady na revitalizáciu zelene, chodníkov a ciest, ale v rámci ich uvedenia do pôvodného stavu. A to len tých častí, ktoré museli byť a boli bezprostredne dotknuté činnosťou pri rekonštrukcii verejného osvetlenia.

13. Pri realizácii modernizácie verejného osvetlenia je potrebné uskutočniť demontáž starého osvetlenia (stĺpy, osvetľovacie telesá, kabeláž, betónové pätky a podobne). Sú náklady spojené s hore uvedenou činnosťou oprávnenými nákladmi projektu?
Áno, náklady na demontážne práce sú oprávnenými nákladmi.

14. Čo má žiadateľ doložiť k právoplatnému stavebnému povoleniu, ak sa rozhodne vykonať verejné obstarávanie až po predložení žiadosti o NFP? Podľa zoznamu povinných príloh má totiž doložiť právoplatné stavebné povolenie vrátane výkazu výmer.
Ku dňu predloženia žiadosti o NFP musí byť predložené právoplatné stavebné povolenie, bez ohľadu na to, kedy bude realizované verejné obstarávanie. Ak verejné obstarávanie ešte nebolo ukončené, musí byť výkaz výmer predložený na úroveň charakteristík parametrov jednotlivých bodov, ale bez uvedenia konkrétnych značiek.

15. Povinnou prílohou č. 10 je doklad o disponovaní s finančnými prostriedkami na spolufinancovanie oprávnených výdavkov a financovanie 100% neoprávnených výdavkov projektu. Ako má postupovať obec, ktorá má v rozpočte uvedené dostatočné príjmy na spolufinancovanie projektu z vlastných prostriedkov, avšak momentálne nemá na účte dostatok prostriedkov, pretože jej neprišli všetky miestne dane a poplatky?
Obec môže požiadať banku o prísľub úveru, ktorý so žiadosťou o NFP predloží v rámci prílohy č. 12.  Ak jej projekt získa nárok na NFP, pred podpisom zmluvy sa môže rozhodnúť, či uvedený prísľub úveru využije, alebo bude projekt spolufinancovať z vlastných prostriedkov.

16. Ako má žiadateľ v povinnej prílohe č. 11 Podrobný rozpočet zaradiť výdavky na elektromontáž, keď číselník neponúka túto podpoložku?
Podpoložky zadefinované v prílohe Podrobný rozpočet projektu vo formáte .xls sú záväzné. Ak sa elektromontáž, prípadne iné výdavky týkajú nových vetiev, patria do podpoložky 717 001 Realizácia nových stavieb. Ak sa činnosti týkajú výmeny, presúvaných a dopĺňaných bodov, patria výdavky do podpoložky 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb. (Aktualizované 10. 2. 2009)

17. Musí žiadateľ prikladať povinné prílohy aj k žiadosti odosielanej prostredníctvom ITMS? Množstvo i poradie povinných príloh je rozdielne uvedené v dokumente Povinné prílohy zverejnenom na internete a v samotnom elektronickom formulári. Ktorý zoznam je pre žiadateľa relevantný?
Žiadatelia v rámci tejto výzvy nemusia k žiadosti zasielanej elektronicky pripájať povinné prílohy. Záväzný je pre nich zoznam a poradie príloh uvedené v dokumente Zoznam povinných príloh zverejnených na internetovej stránke SIEA.

18. Akým spôsobom vypočítať v Opise projektu zníženie emisií CO2?
Pri určení koeficientu je potrebné vychádzať z hodnoty uvedenej v prílohe č.2 k vyhláške Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 22. novembra 2006, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hodnota zníženia emisie CO2 je 0,64 kg na každú usporenú  kWh elektriny (0,64kg/1kWh). Zníženie vypúšťania CO2 bude možné vypočítať na základe vypočítaných úspor elektriny, a to nasledovným spôsobom: Zníženie množstva  CO2 [t/r] = Úspora [kWh/rok] x 0,00064.