Najčastejšie otázky k Výzve KaHR-21SP-0801

ZVEREJNENÉ 16.12.2008

1. Musí pri obchodnej verejnej súťaži zmluva, respektíve zmluva o budúcej zmluve s dodávateľom obsahovať povinnosť dodávateľa predkladať elektronickú verziu  podrobného rozpočtu?
Áno, ako sa uvádza v príručke k žiadosti o NFP, zmluva, respektíve zmluva o budúcej zmluve s dodávateľom pri obchodnej verejnej súťaži musí obsahovať povinnosť dodávateľa predkladať elektronickú verziu  podrobného rozpočtu, a to vo formáte MS Excel.

2. Sú náklady na rekonštrukciu, inštaláciu alebo výmenu tepelných rozvodov oprávnené?
Výdavky (respektíve projekty zamerané) na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu  rozvodov energie resp. energetických médií nie sú oprávnené; neplatí to však pre rozvody energie a energetických médií, ktoré budú budované, modernizované a rekonštruované v areáli prijímateľa a sú neoddeliteľnou súčasťou projektu zameraného na úspory energie, ktoré umožnia prijímateľovi znížiť množstvo energie použitej v jeho výrobnom procese alebo sú neoddeliteľnou súčasťou projektu zameraného na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Zároveň musí byť splnená podmienka, že to musia byť investičné projekty, ktoré predstavujú alebo sú súčasťou počiatočnej investície (Čl. 2 ods. 1 písm. c) nariadenia Komisie (ES) č. 1628/2006 z 24.10.2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na národnú regionálnu investičnú pomoc) na založenie nového podniku,   rozšírenie existujúceho podniku,   diverzifikáciu výroby podniku na nové, dodatočné výrobky a   zásadnú zmenu výrobného procesu existujúceho podniku. (Aktualizované 16.12.2008)

3. Je možné podporiť projekt zameraný na využitie bioplynu z čističiek odpadových vôd?
Áno takýto projekt je oprávnený. Projekty zamerané na využitie plynu z čističiek odpadových vôd s
ú oprávnené len v prípade jeho využívania na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla v zmysle smernice č. 2004/8/ES, s maximálnym inštalovaným výkonom do 10 MWe. (Aktualizované 16.12.2008)

4. Je možné zaradiť do projektu v rámci aktuálnej výzvy KaHR-21SP-0801 technológiu, pri ktorej bola obchodná verejná súťaž urobená v júni tohto roku pre výzvu KaHR-111SP-0801?
Áno, ak splníte všetky ostatné podmienky výzvy KaHR-21SP-0801 a súčasne v inzeráte obchodnej verejnej súťaže a v návrhu zmluvy, ktorá je výstupom obchodnej verejne súťaže, sa nenachádza označenie inej výzvy ako tej, ku ktorej podáva žiadateľ žiadosť o NFP. (Aktualizované 16.12.2008)

ZVEREJNENÉ 19.11.2008

1. Možno za oprávnený projekt považovať nákup výrobných zariadení – strojov v priemyselnej výrobnej prevádzke, ktoré sú energeticky menej náročné a efektívnejšie ako existujúce? Uvedeným totiž príde k úspore energie vo výrobnom procese.
Áno, uvedený zámer je oprávnený v prípade, ak poklesne merná spotreba energie na jednotku výroby.

2. Môže nevýrobná firma podať projekt, ktorý bude zameraný na rekonštrukciu stavebného objektu (napr. fasáda, nové svetlíky, výmena okien a pod.) a zároveň na výmenu zdroja tepla z plynového na obnoviteľný (napr. tepelné čerpadlo alebo solárny ohrev vody)?
Áno, žiadateľom môže byť aj nevýrobná firma, ktorá v projekte preukáže v požadovanej miere úsporu energie pri výkone svojej podnikateľskej činnosti. Ak nahradí doterajší zdroj tepla efektívnejším obnoviteľným zdrojom, prípadne využije vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla v zmysle smernice č. 2004/8/ES, s maximálnym inštalovaným výkonom do 10 MWe, môže byť súčasťou projektu aj rekonštrukcia objektu za účelom zlepšenie jeho energetickej hospodárnosti do výšky max. 50 % celkového poskytnutého NFP.

3. Možnosť požiadať o nenávratný finančný príspevok (NFP) na rekonštrukciu objektov za účelom zlepšenia ich energetickej hospodárnosti sa vzťahuje výlučne na výrobné priestory, alebo je aplikovateľná aj na priestory administratívne?
Projekt môže riešiť za účelom zlepšenia energetickej efektívnosti aj rekonštrukciu takých objektov, ktoré nie sú určené priamo na výrobu, ale slúžia žiadateľovi pri výkone jeho podnikateľskej činnosti.

4. Je spoločnosť, ktorá vyrába teplo a zásobuje ním byty oprávnená žiadať o NFP v rámci tejto výzvy?
Áno, takáto spoločnosť je oprávnená žiadať o NFP.

5. Cieľom žiadateľa je znížiť energetické náklady spojené s prevádzkovaním technológií, ktoré sú umiestnené v jeho vlastnej budove a ktoré prenajíma ako celok vrátane priestorov prenajímateľom. Môže podať žiadosť o NFP na investičný projekt využívajúci obnoviteľné zdroje, napr. slnečnú energiu?
Áno, takýto projekt je oprávnený.

6. Pod bioplynom sa v rámci výzvy chápe výlučne plyn vznikajúci anaeróbnou fermentáciou poľnohospodárskych produktov a biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, alebo je do bioplynu zahrnutý aj skládkový plyn vznikajúci na skládkach tiež prostredníctvom anaeróbnej fermentácie?
Zámerom projektu je využívať skládkový plyn na výrobu elektrickej energie.
Projekty zamerané na využívanie skládkového plynu sú oprávnené len v prípade jeho využívania na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla v zmysle smernice č. 2004/8/ES, s maximálnym inštalovaným výkonom do 10 MWe.

7. Žiadateľ by chcel vystavať solárny park, ktorého elektrinu bude predávať do distribučnej siete. Môže byť predmetom projektu iba výstavba solárneho parku bez projektu na napojenie?
Áno, ak existuje pripojenie k distribučnej sieti a budete mať súhlas elektrární na odber.

8. Je oprávnená žiadať o NFP spoločnosť, ktorá má 0 zamestnancov? V spoločnosti figuruje iba jeden konateľ a na prácu, ktorú vykonávajú si objednáva pracovníkov.
Áno, takýto žiadateľ je oprávnený.

9. V prílohe č. 19 k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) je uvedený termín „snímka z katastrálnej mapy“? Je to kópia (predmetného a okolitých pozemkov) z katastrálnej mapy?
Áno, ako je uvedené v bode 7.9 príručky pre žiadateľa.

10. V Príručke pre žiadateľa na predkladanie žiadosti o NFP, v časti 4.2 (predloženie žiadosti) je uvedené, že žiadateľ vypracuje žiadosť výlučne vyplnením elektronického formulára, prostredníctvom verejnej časti ITMS. Je nevyhnutné vypĺňať formulár na portáli aj pred dátumom 1.1.2009?
Povinnosť vypĺňať žiadosť v rámci tejto výzvy prostredníctvom portálu www.itms.sk platí bez výnimky. Žiadateľ by sa mal s dostatočným predstihom zaregistrovať na portáli www.itms.sk, aby mohol vyplniť formulár žiadosti o NFP na internete a elektronicky ho odoslať na spracovanie. Následne si z portálu žiadosť vytlačí, doloží prílohy, podpíše a doručí na regionálne pracoviská SIEA v súlade s výzvou a príručkou pre žiadateľa.

11. Je potrebné v prílohe č.9 bod a) v rámci účtovnej uzávierky doložiť okrem súvahy a výkazu ziskov a strát aj daňové priznanie overené príslušným Daňovým úradom?
Nie, v rámci povinnej prílohy č. 9 bod a) sa nemusí predkladať daňové priznanie.

12. Žiadateľ chce rekonštruovať malú vodnú elektráreň, aby mohol zvýšiť objem výroby elektriny. Je uznateľným nákladom tiež odkúpenie predmetnej elektrárne od súčasného majiteľa?
Odkúpenie MVE nie je oprávneným nákladom.

13. Jednou z povinných príloh pri opatrení 2.1 je právoplatné stavebné povolenie (ak je potrebné). Môže však nastať situácia, že do podania projektu by toto stavebné povolenie nebolo vydané, ale prebiehalo by už stavebné konanie. Je možné doložiť zatiaľ namiesto tejto povinnej prílohy nejaké vyhlásenie príslušného stavebného úradu, že projekt sa nachádza v stavebnom konaní a v prípade schválenia projektu by bolo už právoplatné stavebné povolenie doložené do podpisu zmluvy o NFP?
Takáto situácia nie je prípustná. K projektu je treba predložiť právoplatné stavebné povolenie. Aj v prípade klarifikácie by sme vyžadovali stavebné povolenie právoplatné ku dňu predloženia žiadosti.

14. Jedným z kritérií je, že sa žiadajúca firma nesmie nachádzať v ťažkostiach podľa usmernenia 2004/C244/02. Podľa toho usmernenia by malo platiť, že pri spoločnostiach s ručením obmedzeným by sa viac ako polovica základného imania nemala prekryť stratou. Čo ak sa tak stane, ale táto strata je spôsobená tým, že firma mala pozastavenú činnosť a na opätovné zabehnutie potrebovala pôžičku, ktorá tvorí najväčšiu časť tejto straty. Je možné aby takáto spoločnosť žiadala o NFP, alebo je to vyslovene diskvalifikačné kritérium a žiadosť bude v tomto prípade okamžite vylúčená?
Žiadateľ nie je považovaný za podnik v ťažkostiach v prípade, ak disponuje vlastnými finančnými prostriedkami na spolufinancovanie projektu (čo deklaruje povinnou prílohou ŽoNFP č. 13 a následne pred podpisom zmluvy o NFP), resp. má poskytnutý úver na spolufinancovanie projektu, alebo úverový prísľub (v prípade úverového prísľubu musí žiadateľ pred podpisom zmluvy o NFP predložiť úverovú zmluvu). Zároveň voči žiadateľovi nesmie byť vyhlásený konkurz, začaté konkurzné ani vyrovnávacie konanie.

15. Je prípustné, aby sa do obchodnej verejnej súťaže prihlásil ako potenciálny dodávateľ podnik, prípadne bol vybraný ako víťaz OVS, ktorý je zároveň 100% -ným vlastníkom žiadateľa?
Nie, za oprávnené výdavky sa budú považovať len výdavky na tie aktivity projektu, ktoré budú žiadateľom obstarané od tretích strán, za trhových podmienok bez toho, aby žiadateľ vykonával akúkoľvek kontrolu nad dodávateľom, a/alebo aby dodávateľ vykonával akúkoľvek kontrolu nad žiadateľom.

16. Môže byť výkaz výmer a rozpočet projektu v rámci povinných príloh vyhotovený v českom jazyku?
Napriek skutočnosti, že žiadosti sa podávajú v slovenskom jazyku, bude akceptované predloženie rozpočtu vrátane výkazu výmer aj v českom jazyku.

17. Čo treba písať do prázdnych políčok vo Finančnej analýze? Má žiadateľ napísať hodnotu 0 alebo – , alebo treba políčko nechať prázdne?
Vo Finančnej analýze môžete v políčkach, ktoré sú pre Vás irelevantné, napísať hodnotu 0.

18. Je stavebný dozor oprávnená aktivita?
Stavebný dozor nie je oprávnená aktivita.

19. Akým spôsobom treba do listu vlastníctva zapísať predkupné právo žiadateľa? Je možné zapísať predkupné právo formou vecného bremena?
Predkupné právo formou ťarchy – vecného bremena nie je možné zapísať na list vlastníctva. Na list vlastníctva je potrebné zapísať nájomnú zmluvu, ktorá bude obsahovať ako vedľajšie dojednanie predkupné právo. Nájomná zmluva musí byť zapísaná na liste vlastníctva najneskôr ku dňu podania žiadosti o NFP.

20. Ako postupovať pri príprave povinnej prílohy č. 19 k Žiadosti o NFP, v rámci ktorej je potrebné priložiť platnú zmluvu o dlhodobom prenájme pozemkov, na ktorých má byť realizovaný projekt? Pri výstavbe malej vodnej elektrárne nie je možné pozemok týkajúci sa realizácie projektu kúpiť, nakoľko ide o pozemok druh „vodná plocha“, čo je podľa Ústavy SR majetok štátu. Nie je teda možné splniť podmienku uvádzanú v Schéme v časti G, ktorá hovorí, že v zmluve o prenájme musí byť zadefinované predkupné právo žiadateľa.
V zmluve o dlhodobom prenájme nemusí byť definované predkupné právo žiadateľa, zapísané v liste vlastníctva na príslušnej správe katastra nehnuteľností v prípadoch definovaných v čl. 4 Ústavy SR (zákon č. 460/1992 Zb.): „Nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky.“