Najčastejšie otázky k Výzve KaHR-21DM-1001

1. Môžu byť do operačného programu Opatrenie 2.1.Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike zaradené aj fotovoltické elektrárne ?
Fotovoltické elektrárne sú zaradené do oprávnených projektov v rámci výzvy.

2. Žiadateľ sa o nenávratný finančný príspevok na svoj projekt uchádzal už v minulosti, ale neúspešne. Môže použiť staršiu OVS, alebo je potrebné vykonať novú OVS ?
Žiadateľ môže využiť doklady k OVS zrealizovanej v minulosti /napr. v súvislosti s ukončenou výzvou/ v dokumentácii však nesmie byť uvedené previazanosť na ukončenú výzvu. Zároveň musí žiadateľ zohľadniť aj skutočnosť, že rozpočet, ktorý je výsledkom OVS, je záväzný a podklady OVS musia byť plne v súlade s podmienkami aktuálnej výzvy.

3. Je projekt zameraný na výrobu peliet ( z drevených pilín ) a ich predaj v rámci výzvy KaHR-21DM-1001 oprávnený ?
Takýto projekt je neoprávnený.

4. Projekt bude zameraný na nákup 2 kompresorov, ktoré budú mať presne vyčíslenú nižšiu spotrebu elektrickej energie oproti pôvodným, čo bude zdokladované v energetickom audite, budú obsahovať aj výmenník na ohrev teplej vody, z čoho bude plynúť aj úspora plynu. Nákup kompresorov vyvolá potrebu rekonštrukcie a modernizáciu systému výroby a rozvodu stlačeného vzduchu, ako napr. výmenu vzduchotechnického potrubia , napojenie systému využitia tepla z kompresorov na zdroj UK a TUV, elektroinštalácia pre nové kompresory a pod. Sú tieto nevyhnutné výdavky oprávneným výdavkom ?
Obstaranie 2 kompresorov je oprávnený výdavok, ako aj výmena vzduchotechnického potrubia. Stavebné úpravy ako napr. elektroinštalácia pre nové kompresory je oprávnený výdavok, pričom platí pravidlo oprávnenosti do výšky 25 % z celkových oprávnených výdavkov.

5. Patrí vypracovanie projektovej dokumentácie medzi oprávnené výdavky ?
Projektová dokumentácia je neoprávnený výdavok.

6. V zmysle výzvy KaHR-21DM-1001 je oprávnený projekt zameraný na nákup sušiarne dreva, ktorá bude energeticky efektívnejšia ako stávajúca sušiareň ?
Nie, uvedený projektový zámer je neoprávnený.

7. Je oprávneným žiadateľom spoločnosť, ktorá dodáva teplo do bytových priestorov ? Ak áno, sú oprávnené aktivity zamerané na zateplenie, výmenu okien, výmenu kotla a vykurovacej techniky vo vlastníctve žiadateľa ?
Takýto žiadateľ aj aktivity sú oprávnené.

8. Žiadateľ má v súčasnosti jednopodlažnú budovu, ktorú chce zatepliť .Chce zatepliť obvodový plášť, vymeniť okná a zatepliť strechu ( ide o rovnú strechu). Je možné napr. za dva roky nadstaviť ďaľšie poschodie budovy ?
V tomto prípade by sa oprávnené výdavky na zateplenie strechy stali po realizácii nadstavby v uvedenom časovom horizonte neoprávnenými z dôvodu, že by už neboli súčasťou vonkajšieho obvodového plášťa.

9. V rámci výzvy KaHR-21DM-1001 je potrebné vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž aj na neoprávnené výdavky ?
Všetky výdavky, ktoré si žiadateľ definuje v súlade s príslušnou výzvou za oprávnené, musí žiadateľ obstarať v zmysle podmienok stanovených v platnej príručke pre žiadateľa. Neoprávnené výdavky nepodliehajú povinnosti vykonať OVS.

10. Môže žiadateľ využiť maximálnu výšku pomoci, ak v priebehu 3 fiškálnych rokov už určitú čiastku čerpal, alebo mu bude výška pomoci o čerpanú krátená ?
Žiadateľovi môže byť poskytnutá pomoc len vo výške krátenej o čiastku čerpanú v predchádzajúcich 3 fiškálnych rokoch.

11. Je v platnosti Oznámenie komisie- Dočasný zámer Spoločenstva pre opatrenie štátnej pomoci na podporu prístupu k financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy (2009/C16/01), v ktorom sa hovorí o navýšení finančnej pomoci na jeden podnik , ak áno platí to aj pre túto pomoc ?
Nie, nakoľko podmienky sú jasné, finančné kapacity sú presne definované v príslušnej výzve.