Najčastejšie otázky k Výzve KaHR-111SP-1001

ZVEREJNENÉ 23. 3. 2010

1. Má žiadateľ pri posudzovaní, či spĺňa kritériá MSP alebo veľkého podniku, do sledovaných tržieb zarátavať len tržby za vlastné výrobky a služby, alebo musí zohľadniť aj tržby za predaj dlhodobého majetku a iné výnosy?
Do sledovaného obratu sa pri posudzovaní oprávnenosti MSP a veľkého podnikateľa zarátavajú iba tržby z predaja výrobkov a služieb (konkrétne riadky č. 1 a 5 z výkazu ziskov a strát). Postup výpočtu je opísaný aj v užívateľskej príručke MSP v časti 2.2.2.

2. Pri posudzovaní oprávnenosti veľkého podnikateľa sa do limitovaného počtu zamestnancov a maximálneho ročného obratu majú zarátavať iba údaje žiadateľa alebo aj údaje za partnerské, respektíve prepojené podniky?
Pri posudzovaní oprávnenosti veľkého podniku sa v prípade počtu zamestnancov a ročného obratu berú do úvahy len údaje za žiadateľa. Údaje o ročnom obrate, prípadne celkovej ročnej súvahe a počte zamestnancov aj za partnerské, respektíve prepojené podniky sa zohľadňujú pri stanovovaní oprávnenosti mikro, malých a stredných podnikateľov v súlade s definíciou MSP, ktorá je súčasťou výzvy.

3. Bude oprávnený veľký podnik, ktorý spĺňa podmienku počtu zamestnancov (do 1000), ale pred dvomi rokmi dosiahol ročný obrat nad 50 miliónov EUR?
Pri posudzovaní oprávnenosti veľkého podnikateľa je nutné zohľadňovať údaje za účtovné obdobie predchádzajúce roku podania žiadosti, teda v prípade obratu údaj z účtovnej závierky, ktorá je súčasťou Prílohy č. 7 ŽoNFP. Skutočnosť, že žiadateľ dva roky pred podaním žiadosti presiahol určený limit obratu, nemá vplyv na posudzovanie oprávnenosti.

4. Pri ukazovateľoch Nárast pridanej hodnoty a Nárast tržieb má žiadateľ uviesť hodnoty, ktoré sa vzťahujú na projekt alebo sú to hodnoty za celú firmu?
Pri ukazovateľoch Nárast pridanej hodnoty a Nárast tržieb žiadateľ uvádza údaje za celú firmu v zmysle príručky pre žiadateľa. Všetky ostatné ukazovatele uvedené v príručke pre žiadateľa súvisia iba s realizovaným projektom.

5. Sú oprávnené projekty zamerané na obstaranie technológie, ak budovy, v ktorých bude technológia umiestnená, nie sú v čase podávania žiadosti o nenávratný finančný príspevok postavené, prípadne sú rozostavané?
Budovy, v ktorých bude umiestnená technológia, nemôžu byť v liste vlastníctva v čase podávania žiadosti uvedené ako rozostavané.

6. Patrí zaškolenie obsluhy obstarávanej technológie medzi oprávnené výdavky?
Nie, vzhľadom na to, že zaškolenie obsluhy nemôže vstupovať do ceny obstarávanej technológie.

7. Je nákup patentu, resp. know-how, prípadne licencie oprávneným výdavkom?
Nie, nákup licencií, know-how ani patentov nie je oprávneným výdavkom. Za oprávnený výdavok v rámci nehmotného majetku možno považovať len nákup softvéru, ktorý súvisí s obstarávanou technológiou.

8. Sú oprávnenými nákladmi aj stavebné úpravy nevyhnutné na umiestnenie novej technológie?
Náklady na stavebné úpravy nevyhnutné na umiestnenie novej technológie nepatria medzi oprávnené výdavky. Za oprávnený výdavok možno považovať iba obstaranie technológie.

9. Ak je predmetom projektu len nákup technológie bez akýchkoľvek stavebných úprav, stačí, ak žiadateľ namiesto povinnej prílohy č. 21 predloží čestné vyhlásenie?
Áno. Ako je uvedené v Príručke pre žiadateľa, kapitola 7.22 Príloha č. 21 ŽoNFP, v prípade, že z hľadiska charakteru projektu je príloha č. 21 – Doklad v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení irelevantná, predloží žiadateľ o tejto skutočnosti čestné vyhlásenie. Príloha č. 21 je irelevantná vtedy, ak súčasťou predloženého projektu nie je realizácia stavebných prác.

10. Je možné v rámci projektu obstarať technológiu, ktorú chce žiadateľ presúvať prostredníctvom iného nákladného vozidla k zákazníkovi mimo areálu žiadateľa?
V rámci výzvy nie je možné nakupovať technológiu, ktorú žiadateľ bude presúvať mimo miesta realizácie projektu. Žiadateľ musí v žiadosti o NFP v bode 8 a v prílohe žiadosti č. 1 v Opise projektu uviesť miesto realizácie projektu, pričom projekt môže byť realizovaný len na jednom mieste. Zároveň musí byť splnená podmienka, že objekty, kde sa projekt realizuje, musia byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa (podnikateľského subjektu) s výnimkou pozemkov, ktoré môžu byť v prenájme žiadateľa.

11. Je oprávnený projekt, v rámci ktorého chce žiadateľ získať nenávratný finančný príspevok na nákup technológie na výrobu výrobkov z biomasy, respektíve spracovanie zvyškov dreva, pilín a slamy?
V rámci aktuálnej výzvy takýto projekt nie je oprávnený, keďže výroba peliet z drevných zvyškov a zo slamy patrí do odvetvia spracovania dreva. Ako je uvedené v Príručke pre žiadateľa, kapitola 3.4 Oprávnenosť žiadateľa, projekty zamerané na spracovanie dreva sú neoprávnené, nakoľko patria do pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR. Konkrétne sú to projekty patriace podľa klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 do divízie 16 (Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu) a 17 (Výroba papiera a papierových výrobkov).

12. Sú v rámci výzvy oprávnené podniky, ktoré sa zaoberajú napr. výrobou piva, pečiva, cestovín alebo pekárne?
Ako je uvedené v Príručke pre žiadateľa, kapitola 3.4 Oprávnenosť žiadateľa, Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách sa nevzťahuje na podniky pôsobiace v oblasti spracovania a odbytu poľnohospodárskych produktov vymenovaných v prílohe I Zmluvy o založení ES, ak však tieto podniky patria podľa klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 do divízie 10 (Výroba potravín), 11 (Výroba nápojov), 12 (Výroba tabakových výrobkov), platí pre nich výnimka a sú oprávnené za predpokladu, že nie sú zároveň prvovýrobcami. A tak napríklad výrobcovia pečiva, podobne ako cestovinárne alebo pekárne a pivovary sú v rámci aktuálnej výzvy oprávnené, ak nie sú prvovýrobcami. To znamená, že nevykazujú a v predchádzajúcom účtovnom období (za ktoré predkladajú prílohu č. 8 Účtovná závierka) nevykazovali žiaden obrat v odvetviach, na ktoré sa schéma pomoci nevzťahuje. V uvedených obdobiach teda nemôžu a nemohli napríklad pestovať obilie a ďalšie produkty vymenované v prílohe I Zmluvy o založení ES a v divízii 01 (Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace) a 02 (Lesníctvo a ťažba dreva ) podľa SK NACE Rev. 2.

13. Sú oprávneným žiadateľom nemocnice?
Nie, prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je možné podporiť iba subjekty pôsobiace v oblastiach, ktoré kompetenčne patria pod Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre tento operačný program.

14. Sú oprávneným žiadateľom stavebné firmy?
V zmysle kompetenčného Zákona 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy môžu byť v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast podporené projekty v oblasti výroby stavebných látok (napr. cementu, vápna, sadry). Z uvedeného zákona zároveň vyplýva, že pod MH SR kompetenčne patrí aj podpora projektov malých a stredných podnikateľov z oblasti stavebných výrobkov. Podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch je stavebným výrobkom každý výrobok vyrobený na účel trvalého a pevného zabudovania do stavby. Projekty zamerané na nákup technológie určenej na stavebné činnosti nie sú podporované v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, pretože tieto činnosti spadajú do kompetencie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.

15. V rámci prílohy č. 8 má žiadateľ predkladať potvrdenie daňového úradu, že nie je daňovým dlžníkom. Bude oprávnený aj žiadateľ, ktorý má s daňovým úradom dohodnutý splátkový kalendár, prípadne odklad dane?
Žiadateľ o NFP nie je oprávnený, ak preukáže potvrdením príslušného daňového úradu dohodnutý splátkový kalendár, prípadne odklad dane. Uvedené platí aj pri potvrdeniach poisťovní, ktoré žiadateľ predkladá v rámci prílohy č. 9 žiadosti o NFP.

16. Môže žiadateľ, ktorý má dohodnutý s daňovým úradom splátkový kalendár, prípadne odklad dane, potvrdiť svojim podpisom prílohu č. 17 – čestné vyhlásenie, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom?
Nie

17. Musí spolufinancujúca banka pôsobiť na Slovensku?
Doklad o disponovaní finančnými prostriedkami môže vystaviť aj banka sídliaca v zahraničí, musí byť však vystavený pre oprávneného žiadateľa. V prípade, ak je doklad vystavený v inom jazyku ako v slovenskom, musí byť tento doklad zároveň úradne preložený do slovenčiny.

18. Je žiadateľ oprávnený aj v prípade, že nehnuteľnosť je v majetku žiadateľa, no na nehnuteľnosť je zriadené záložné právo?
Zriadené záložné právo na nehnuteľnosť, ktorá je predmetom projektu, nie je prekážkou oprávnenosti žiadateľa. Poskytovateľ, resp. vykonávateľ však bude vyžadovať pred vyplatením prvej časti nenávratného finančného príspevku v súvislosti so zabezpečením možnej budúcej pohľadávky (pre prípad porušenia zmluvy o NFP), zriadenie záložného práva v jeho prospech minimálne vo výške poskytnutého NFP. Žiadateľ môže v prospech poskytovateľa nenávratného finančného príspevku založiť aj majetok mimo projektu, pričom poskytovateľ. resp. vykonávateľ bude uvádzaný ako prvý záložný veriteľ.

19. Kedy bude vykonávateľ od žiadateľa vyžadovať zriadenie záložného práva?
Ako je uvedené vo vzorovej zmluve o NFP, vykonávateľ v mene poskytovateľa bude vyžadovať zriadenie záložného práva v jeho prospech v súvislosti so zabezpečením možnej budúcej pohľadávky minimálne vo výške žiadaného NFP uvedeného v žiadosti o platbu. Podmienkou preplatenia NFP uvedeného v žiadosti o platbu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je uzavretie a účinnosť Zmluvy o zriadení záložného práva a vznik záložného práva podľa tejto zmluvy. Vzorová zmluva o NFP je súčasťou balíka výzvy.

20. Môže žiadateľ založiť aj majetok, ktorý nie je súčasťou projektu?
Áno, žiadateľ môže založiť aj majetok, ktorý nie je súčasťou projektu. Záložné právo v prospech poskytovateľa môže byť zriadené na akýkoľvek majetok žiadateľa za podmienok bližšie uvedených v Zmluve o zriadení záložného práva. Vzor zmlúv o zriadení záložného práva bude k dispozícii na stránke www.siea.gov.sk v časti Štrukturálne fondy – Užitočné informácie.

21. Môže žiadateľ v prospech poskytovateľa založiť majetok, ktorý je súčasťou projektu a súčasne tvorí zálohu v prospech banky?
Záložné právo v prospech poskytovateľa môže byť zriadené na akýkoľvek majetok žiadateľa za podmienok bližšie uvedených v Zmluve o zriadení záložného práva. V prípade, že projekt je spolufinancovaný z prostriedkov banky a bola uzatvorená úverová zmluva medzi žiadateľom a bankou v zmysle podpísanej Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku a následne Zmluva o zriadení záložného práva medzi žiadateľom a bankou v zmysle podpísanej Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku, poskytovateľ bude akceptovať zriadenie záložného práva, kde bude poskytovateľ zapísaný ako záložný veriteľ druhý v poradí. V prípade, že projekt je spolufinancovaný z prostriedkov banky, ktorá nemá uzatvorenú predmetnú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku, resp. žiadateľ spolufinancuje projekt z vlastných zdrojov, poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ). Zoznam bánk, s ktorými bola podpísaná zmluva o spolupráci, je zverejnený na stránke www.siea.gov.sk v časti Štrukturálne fondy – Užitočné informácie.

22. Je oprávneným žiadateľom veľký podnik – spoločnosť s ručením obmedzeným, v ktorej obec vlastní viac ako 50%?
Áno.

23. Je možné v rámci projektu obstarať i technológiu vyrobenú v krajine, ktorá nie je členom Európskej únie?
Výber krajiny pôvodu obstarávanej technológie je na rozhodnutí žiadateľa. Pri formálnej kontrole sa krajina pôvodu technológie nesleduje a počas odborného hodnotenia hodnotitelia zvažujú celkový prínos novej technológie napr. z hľadiska inovatívnosti, kvality a efektívnosti.

24. Akú účtovnú závierku musí žiadateľ predložiť v prípade, že jeho účtovným obdobím je hospodársky rok a nie kalendárny rok?
V prípade, ak žiadateľ predkladá účtovnú závierku za hospodársky rok, je povinný predložiť účtovnú závierku za ucelené účtovné obdobie predchádzajúce účtovnému obdobiu, počas ktorého predkladá žiadosť o NFP; zároveň predloží písomné oznámenie miestne príslušnému daňovému úradu o uplatnení hospodárskeho roku ako účtovného obdobia vrátane potvrdenia o jeho doručení daňovému úradu.